Kommunstyrelsemöte 26 november

På torsdag sammanträder kommunstyrelsen. Mötet sker digitalt och är inte öppet för allmänheten.

Nedan följer ett sammandrag av några ärenden. Samtliga ärenden hittar du i kallelsen på vår digitala anslagstavla.

Ärende 12: Rötgasanläggning på Gräfsåsen

Regeringen har tagit beslut om att det från och med år 2024 ska vara obligatoriskt för alla kommuner att tillhandahålla insamlingssytem för matavfall för de hushåll som inte tar hand om matavfallet på annat sätt (t.ex. genom hemkompostering). Östersunds kommun har till följd av detta inlett en förstudie om att bygga en anläggning för mottagning och rötning av matavall från alla länets kommuner. För tillfället fokuserar förstudien på finansiering och ägarformer och undersöker möjligheten att Östersunds kommun blir majoritetsägare och resterande kommuner, däribland Bräcke, blir microägare. Kommunstyrelsen ska på torsdag ta beslut kring vad de tycker om detta och förslaget är att ställa sig positiva till en rötgasanläggning och dess föreslagna ägarform.

Ärende 15: Panncentral i Gällö

Eftersom befintlig fjärrvärmeanläggning i Gällö är uttjänt sedan 2017 och behöver ersättas har det pågått en granskning om var en ny fjärrvärmeanläggning kan placeras utifrån ett antal urvalskriterier. Granskningen har landat i att alternativet kommunens tomt mellan Gällö Folkets hus och Revsundsvägen är det totalt sätt bästa. Förslaget till kommunstyrelsen är att stå kvar vid detta eftersom en upprivnining av beslutet medför fördyringar, risk att befintlig panna rasar helt och att Bräcke kommun riskerar att köparen backar ur affären.

Ärende 6: Försäljning av Bergsvägen

Förslaget till kommunstyrelsen är att anta det högsta budet som inkommit genom Hemverkets hemsida gällande försäljningen av det före detta äldreboendet på Bergsvägen i Pilgrimstad.

Ärende 7: Försäljning av tomter för bygge av tankstation

Kälarnebygdes ekonomiska förening önskar köpa tomter av Bräcke kommun för att kunna anlägga den nya tankstationen. Förslaget till kommunstyrelsen är att sälja tomterna under förutsättningen att en tankstation upprättas senast inom två år från försäljningstillfället.

Ärende 33: Driftsstöd till MidSweden 365 AB

Eftersom MidSweden365 är ett kommunalt bolag kan de i nuläget inte söka anläggningsbidrag av kommunen på samma sätt som idrottsföreningar. Ärendet handlar om att kommunen bör ha ett liknande engagemang för kommunens samtliga idrotts- och fritidsanläggningar och därmed bör erlägga ett driftsbidrag på 1,5 miljoner per år. Driftsbidraget ska bland annat kompensera för de grupper som subventioneras i skidtunneln, t.ex. kommuninvånare, och för att kommunens skolor ges fritt tillträde att nyttja den. Stödet avser att möjliggöra fortsatt utveckling och främjande av folkhälsa.

Ärende 13: Förslag till ny avfallstaxa 2021

Taxeändringar som föreslås är att grundavgiften för en- och tvåfamiljshus, fritidshus höjs med 100 kr till 1250 kr. Grundavgiften för flerfamiljshus och verksamheter höjs med 60 kr till 750 kr. Tömningsavgiften för 190 liters kärl höjs med 3 kr till 74 kr per tömning. Avgiften för latrinkärl höjs från 125 kr till 220 kr. Om den nya avfallstaxan godkänns gäller den från och med 2021-02-01.

Ärende 16: Namn på ny gata i Bräcke, "Sjölyckevägen"

Sveriges radio P4 uppmärksammade att den nya gatan som byggs vid Seniorboendet Sjölyckan saknade namn och utlyste en namntävling. Samhällsbyggnadsutskottet har behandlat namnfrågan. Efter att ha tagit del av förslagen från radiolyssnarna föreslår utskottet kommunstyrelsen att besluta att namnet på den nya vägen ska vara Sjölyckevägen.

Ärende 10: Medborgarförslag om fler sittplatser med bord

Ett förslag från en medborgare har inkommit om att kommunen ska sätta ut fler bänkar med bord. Förslaget är att godkänna medborgarförslaget. Teknik- och infrastrukturavdelningen kommer med hjälp av arbetsmarknadsenheten att laga ett antal bänkar och bord under hösten 2020. Under 2021 kommer det att ställas ut ett större antal bänkar med bord.

Ärende 25: Deltagande i arbetsgrupp för persontrafik på stambanan genom övre Norrland samt över Ådalsbanan

I en utredning som genomförts inom projektet Mittstråket har det framkommit att kollektivtrafik har potential att vara ett attraktivt resealternativ till bil på sträckan Övre Ådalsbanan via Sollefteå. Nu behöver Bräcke kommun ta ställning till att ingå i den arbetsgrupp som ska jobba för persontrafik på den här sträckan och förslaget är att vi ska delta.

Ärende 35: Kommunplan och budget

Kommunstyrelsens ska godkänna förslaget till kommunplan 2021-2023, budget 2021 och investeringsplan 2021-2025. I budgeten för nästa år ingår en brist på 36,1 miljoner och förslaget är att den ska hanteras centralt – vilket ställer krav på en mycket strikt budgetdisciplin. Det får även konsekvenser på kommande år, vilket ställer ytterligare krav på effektiviseringar och verksamhetsförändringar.

Sidan publicerad 2020-11-25 av Stina Hylén