Ny renhållningstaxa

Från och med 1 mars 2020 gäller nya avgifter för renhållning i Bräcke kommun. Även renhållningsordningen är reviderad.

Beslutet om ny renhållningsordning och renhållningstaxa fattades av kommunfullmäktige den 18 december.

Bakgrund

Renhållningsavgifterna behöver justeras eftersom renhållningen inte haft full kostnadstäckning för verksamheten och har dragits med ett underskott under ett antal år. En ny skatt kommer också införas på avfall i Sverige i april 2020, som ett led i att nå de nationella klimatmålen. Till att börja med är skatten 75 kr per ton för avfall som skickas till förbränning.

Renhållningsverksamhetens avgiftsuttag regleras av den kommunala självkostnadsprincipen vilket innebär att avgifterna bestäms årligen utifrån verksamhetens beräknade kostnader. Resultatet ska balansera inom en treårsperiod vilket innebär att eventuella över- och underskott korrigeras genom justerade avgifter nästkommande år.

Förändringar i taxan

Taxekonstruktionen har setts över från grunden för att få en tydligare taxa som är mer rättvis och lättare att följa upp.

Den stora förändringen är att grundavgiften blir densamma för fritidshus som för permanentboenden (en- och tvåfamiljshus). Grunden till detta är att samtliga abonnenter inom denna kategori har full tillgång till kommunens renhållningstjänster och har möjlighet att nyttja dem fullt ut, samt bedöms generera den största andelen farligt avfall och grovavfall.

En annan förändring är att rabatter för de fastighetsinnehavare som har haft fler än ett fritidshus tas bort, då den är oförenlig med likställighetsprincipen som säger att alla ska betala samma taxa.

Avgifter för slamtömning justeras upp. Vid föregående justering av slamtaxan sänktes priset. Denna sänkning baserades inte på fullständiga underlag eftersom att entreprenörsavtalet var nytt.

Verksamheter/företag som har abonnemang för hushållsavfall hos Bräcke kommun får lämna avfall upp till 1,5 kubikmeter per öppettillfälle på återvinningscentraler, mot avgift. Det motsvarar en normallastad släpvagn eller mindre företagsbil. Att mängden nu sänks motiveras av att det är hushållen som finansierar återvinningscentralerna och de ska inte subventionera verksamheter/företag.

Antagna styrdokument

Du hittar samtliga nya taxor och regler i dokumenten "Renhållningstaxa 2020", "Renhållningsordning 2020" och "Prisbilaga ÅVC Verksamheter 2020":

Renhållningstaxa 2020 (länk till pdf).PDF

Renhållningsordning 2020 (länk till pdf).PDF

Prisbilaga ÅVC verksamheter 2020 (länk till pdf).PDF

En sammanställning av nuvarande och framtida kostnader för renhållningen hittar du på sidan Vad kostar det? under Bygga, bo och miljö.

Under våren kommer Bräcke kommuns broschyr "Renhållningen informerar" att uppdateras med de nya taxorna. Broschyren skickas ut med alla fakturor och finns också digitalt på bracke.se.

Bilden föreställer ett kollage av soptunnor, el-avfall, slamtömningsbil och gamla glasflaskor

Begreppsförklaring

Grundavgifterna är de avgifter som är fasta och ska täcka kostnaderna för renhållningsverksamheten.

Den rörliga delen av avfallstaxan påverkas av abonnentens val och ger därmed hushållen ökade möjligheter att avfallsminimera och sortera, vilket dels blir billigare för hushållen och dels är bättre för miljön. Hushållen har möjlighet att påverka sin avfallskostnad genom att sortera ut tidningar, förpackningar och lämna dem på återvinningsstationer (ÅVS). Grovavfall och farligt avfall sorteras ut och lämnas på återvinningscentralerna (ÅVC).

Ytterligare begrepp och förklaringar, t.ex. vad som klassas som verksamhetsavfall och vad som ingår i grundavgift, hittar du i Renhållningstaxan och dess bilagor.

Kontakt

Christian Thorgerzon, Renhållningschef,Teknik- och infrastrukturavdelningen.
christian.thorgerzon@bracke.se
Tel 0693-161 52

Sidan publicerad 2020-04-28 av Stina Hylén