Rapport från kommunfullmäktige 10 november

I onsdags sammanträde kommunfullmäktige i Teatersalongen, Bräcke Folkets Hus. Under förmiddagen hölls en information från vård- och omsorgsutskottet om förslaget till äldrestrategi samt om förslaget till minskning av antalet platser på särskilda boenden.

Webbsändningar

Både informationen från vård- och omsorgsutskottet och kommunfullmäktigemötet webbsändes. Länk till sändningarna hittar du i nyheten Kommunfullmäktige 10 november.

pratbubbla med texten "Rapport från kommunfullmäktige"

Här är ett axplock av de beslut som togs. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas på sidan Protokoll Länk till annan webbplats. när det har justerats.

Höjning av VA-taxan

Kommunfullmäktige beslutade att VA-taxan höjs med 10 procent från den 1 januari 2022. Kommunen har fortsatt stort behov av underhåll och förnyelsearbeten inom alla VA-verksamhetens områden samt behov av vissa nyinvesteringar för att säkerställa att regler från livsmedelsverket samt Miljöbalken efterlevs, därför behöver taxan höjas.

Medborgarförslag

Fyra medborgarförslag finns med på ärendelistan: om LSS boende i Pilgrimstad, dagverksamhet för äldre, antal avlönade förtroendevalda i kommunstyrelsen samt mer och tydligare information om politik och beslut.

Kommunfullmäktige sa nej till medborgarförslag om nytt LSS boende i Pilgrimstad då det inte finns några ansökningar om boende inom gruppbostad och eftersom fastigheten inte längre ägs av kommunen. Ett ja blev det till medborgarförslaget om dagverksamhet för äldre.

Nej blev det även till medborgarförslaget om antal avlönande förtroendevalda i kommunstyrelsen eftersom det pågår en utredning om den politiska organisationen och när det arbetet är klart kommer frågan om antalet arvoderade förtroendevalda att ha utretts.

Slutligen blev det ett ja till medborgarförslaget om mer och tydligare information om politik då sammanfattade rapporterar planeras att publiceras på bracke.se efter kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden.

Delårsrapport och prognos för 2021 för både MidSweden 365 AB och Bräcke kommun

MidSweden 365 AB redovisar ett resultat på –1,1 miljoner kronor fram till 31 augusti 2021. Bolagets prognos för hela 2021 är ett underskott på 2,3 miljoner kronor, vilket är i linje med budget trots en obudgeterad intäkt på 1,5 miljoner kronor i form av driftbidrag. Bolagets verksamhet har även i år begränsats av pandemin och dess restriktioner vilket gjort att intäktssidan inte utvecklats som bolaget budgeterat inför 2021. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna balans- och resultatrapporten samt prognosen för 2021.

Kommunen redovisar fram till 31 augusti 2021 ett resultat på minus 8,1 miljoner kronor efter balanskravsavstämningen. Prognosen för hela året, efter avstämning mot balanskravet, visar mot ett resultat på minus 24,8 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutade att samtliga nämnder uppmanas att vara fortsatt restriktiva med sina utgifter för att förbättra resultatet jämfört mot prognosen och att godkänna förslaget till delårsrapport samt prognos för 2021 för kommunen.

Skattesats för 2022

Kommunfullmäktige beslutade att skattesatsen för 2022 ska vara oförändrad (23,39 kronor), exklusive skatteväxling.

Sidan publicerad 2021-11-11 av Stina Hylén