Rapport från kommunstyrelsen i Bräcke kommun

Under onsdagen den 23 mars hade kommunstyrelsen sammanträde. Här är några av de beslut som togs. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas tillgängligt under Kallelser och protokoll - Bräcke kommun (bracke.se) när det har justerats.

Kommunal parkeringsövervakning

Politikerna i kommunstyrelsen fick ta ställning till att införa kommunal parkeringsövervakning. I ett första steg gäller det Bräcke centralort men parkeringsövervakning kan även komma att gälla ytterligare områden. Kommunstyrelsen beslutade att skicka ärendet till samhällsbyggnadsutskottet.

Feriepraktik sommaren 2022

Ett annat ärende handlade om feriepraktik sommaren 2022. Kommunstyrelsen beslutade att feriepraktik i första hand ska erbjudas ungdomar födda 2006 och därefter ungdomar födda 2005. Feriepraktiken erbjuds under tre perioder, tre veckor per period och fem timmar per dag. Ersättning kommer att utgå med 65 kr per timme och 70 kr per timme inom förskolan och vård och omsorg. Semesterersättning är redan inkluderat.

Riktlinjer för Bräcke kommuns priser och utmärkelser

Kommunstyrelsen beslutade att anta nya riktlinjer för Bräcke kommuns priser och utmärkelser. Kommunstyrelsen föreslår även att kommunfullmäktige upphäver deras tidigare beslut om normer och kriterier för stipendier.

I riktlinjerna framgår det att stipendierna ändrar namn till priser. Prissumman höjs till 10 000 kr för Årets Björn, Kulturpriset, Idrottspriset och Miljöpriset. Därmed blir det samma belopp som för Årets Företagare och Årets Unga Entreprenör.

Årsredovisning för 2021

Årsredovisningen för 2021 behandlades också och enligt den redovisar kommunen ett balanskravsresultat på minus 17,4 miljoner kronor. Kommunstyrelsen beslutade bland annat att föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för Bräcke kommun och för koncernen Bräcke kommun.

Utdelning ur stiftelsen Kurt Södermans minne för 2022

Stiftelsens ändamål ska vara trivselåtgärder inom äldrevården på Nya Gellinergården i Gällö. Kommunstyrelsen beslutade att bevilja ett bidrag om 365 000 kronor.

Dags att söka bidrag från kommundelegationen

Kommunstyrelsen beslutade att ansöka om följande omstrukturerings- och effektiviseringsåtgärder:

  • Utreda grundbemanningen inom grundskolan med förslag till åtgärder för att minska personalkostnader.
  • Göra en översyn av lokalerna på Gällö skolområde i syfte att sänka driftkostnader och samtidigt förbättra arbetsmiljön.
  • Minska antalet lägenheter för att få ner vakansgraden genom rivning av fastigheten Västanede 3:192, Kvarnvägen 7 i Kälarne och fastigheten Haren 3, Hantverksgatan 21 i Bräcke.
  • Riva tomma verksamhetslokaler som inte heller bedöms kunna användas i framtiden. Aktuella fastigheter i Bräcke: gamla högstadiet, simhallen och lilla sporthallen, Norrlandsgatan 21 och Olandohuset samt Röda skolan i Kälarne.
  • Genomföra en större översyn av Bräcke låg- och mellanstadiebyggnader, vilket innebär att göra en helhetsöversyn av skollokalerna för att se vilka åtgärder som krävs som kan generera driftbesparingar.
  • Genomföra fönsterbyten på Förvaltningshuset, i syfte att minska driftkostnader och att förbättra arbetsmiljön.
  • Digitalisera teknik- och infrastrukturavdelningens verksamheter; projektera och upphandla nytt system för övervakning och styrning av samtliga VA-verk. Upphandla konsult/projektledare för framtagande av underhållsplaner för kommunens fastigheter.
  • Renovera simbassängen i Gällö.
  • Genomföra en förstudie och projektering för ett nytt särskilt boende, antingen en tillbyggnad till Gellinergården i Gällö eller ett helt nytt särskilt boende i Bräcke om 8–10 år.
  • Partiell inlösen av den pensionsskuld som ligger i Ansvarsförbindelsen, vilket innebär att kommunen löser en del av den skuld som uppstod före 1998, för att minska kommunens kostnader för pensionsutbetalningar.

Du kan läsa mer om bakgrunden i denna nyhet från den 8 mars

Medborgarförslag

Några medborgarförslag behandlades under mötet. Ett av medborgarförslagen handlar om att införa duschbås i Gunder Hägg-hallen för att ge eleverna mer integritet, så att fler elever också duschar efter idrottslektionerna. Medborgarförslaget fick ett ja.

Ett annat förslag handlar om nya tak på Gällö skola. Medborgarförslaget fick ett nej med hänvisning till att det pågår en genomlysning av skolbyggnader i Bräcke kommun och att inga beslut om takbyte bör tas innan den är klar.

Illustration och bild på pärmar i olika färger, gult, blått och orange, till vänster upptill en pratbubbla med texten rapport från kommunstyrelsen
Sidan publicerad 2022-03-29 av Johannes Löfgren