Dela sidan på sociala medier

Frågor och svar om våra verksamheter

Bräcke kommun följer myndigheternas rekommendationer när det handlar om coronaviruset. Krisledningsgruppen i kommunen följer utvecklingen. I fälten här nedanför har vi samlat frågor och svar om hur pandemin påverkar våra olika verksamheter. Längst upp i respektive fält ser du datum på när informationen senast sågs över.

Det är av största vikt att anpassa sig till att vi lever i en pandemi. Tvätta händerna ofta och använd handsprit om du inte har tillgång till handtvätt. Undvik folksamlingar och håll avstånd till andra människor. Är du frisk kan du jobba. Är du sjuk ska du stanna hemma och låta bli att träffa andra människor.

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster uppger att de allra flesta som smittas blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva.

Det är region Jämtland Härjedalen som ansvarar för vaccineringen mot covid-19 i länet. Information om vaccineringen hittar du på regionens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Facebooksida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunens coronarelaterade nyheter hittar du i listan längst ner på sidan. Där hittar du t.ex. kommundirektörens rapporter om krisledningsgruppens arbete under rubriken "Kommundirektören om covid-19".

På vår samlingssida www.bracke.se/coronalänk till annan webbplats finns en länk till statistik över smittoläget inom vård och omsorg, som uppdateras varje torsdag.

Länkar till generell information om viruset på svenska och andra språk hittar du längre ner på sidan.

Skola/förskola

Uppdaterad 9 februari 2021

Nuläget

I dagsläget gäller undervisning på plats på alla grundskolor. Anpassningar har gjorts för att minska trängsel och förstärka hygienrutiner för personal och elever i skolan.

Du ska stanna hemma om du har symtom dvs feber, snuva, halsont, hosta, kräkningar, diarré eller liknande. Se råd på 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn och unga

Barn i förskolan, förskoleklasser, grundskolan samt motsvarande skolformer

Det är de vuxnas ansvar att visa och förklara för barnen hur de kan göra för att bromsa smittspridningen av covid-19.

Så länge pandemin pågår bör man t.ex. undvika att anordna kalas eller andra typer av evenemang som samlar många personer. Det är också olämpligt att träffas i nya grupper. Däremot går det bra att leka i mindre grupper även utanför skolan eller förskolan, under förutsättning att alla är friska.

Kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga upp till och med högstadieålder kan fortsatt genomföras förutsatt att det sker i enlighet med föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När kan barn gå till förskolan/grundskolan?

Vad som under covid-19-pandemin gäller för barn i förskola och grundskola i Jämtlands län beskrivs på Region Jämtland Härjedalens coronasida på 1177.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Med stöd i Folkhälsomyndighetens och regionens lokala smittskyddsenhets riktlinjer gäller sammanfattningsvis:

 • Förskolebarn och elever i grundskola ska stanna hemma i karantän om någon i familjen har covid-19, även om barnen själva är symptomfria. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Barn ska som alltid hållas hemma från förskola och skola vid ett akut insjuknande med symptom tydandes på infektion (dvs feber, snuva, halsont, hosta, kräkning, diarré eller liknande). Se råd på 1177.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Barn kan återgå i förskoleverksamhet trots kvarstående rinnsnuva/kondenssnuva eller torrhosta, under förutsättning att de är pigga och feberfria samt att de har varit hemma från förskolan i minst 7 dagar.

Rekommendation angående provtagning

Övriga rutiner

I förskolans och skolans lokaler och för personal gäller för närvarande förstärkta hygienrutiner.

Möjlighet för personal att bli provtagen avseende coronavirus finns via respektive hälsocentral.

Barnhälsovården och BVC är förskolans medicinska resursenhet. Elevhälsan och Skolsköterskan är grundskolans medicinska resursenhet. Om du som barn, förälder eller personal har fler frågor eller funderingar vänd dig gärna till din BVC, din skolsköterska eller den Hälsocentral som ni tillhör.

Rådande situation med covid-19 orsakar naturligt oro och osäkerhet, i samhället och även i förskola och grundskola. Förskolor och grundskolor har överlag goda rutiner och erfarenheter av att arbeta med barn. Under covid-19-situationen har det tagits fram tydliga rutindokument och stöd för personal för att minska risken för smittspridning i förskola och grundskola, med stöd i Folkhälsomyndighetens och regionens smittskyddsenhets riktlinjer.

Skolverksamheterna har inte visat sig vara drivande i smittspridningen. Personal som arbetar på förskolor och grundskolor har inte diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Således väger barnens behov av, samt möjlighet till, att vara i förskolan och grundskola tungt. 

Vi har fortfarande skärpta städrutiner i skolan. Bufféservering i skolorna är tillåten, dock ska åtgärder för att kunna hålla avstånd vidtas. Alla bör följa rekommendationerna att tvätta händerna ofta, nysa/hosta i armvecket och generellt vara noga med hygienen. Stanna hemma om du är sjuk. Förstärkta hygienrutiner gäller i förskolans och grundskolans lokaler och för personal under pandemin.

Besöksrestriktioner i skolan

Det råder fortfarande restriktioner när det gäller besök från utomstående i förskolor och grundskolor. Personalen på skolorna har fått ökade befogenheter att neka barn/elever att komma in i lokalerna om de visar symptom på luftvägsbesvär, till exempel feber, hosta eller snuva. Vi ber er att respektera deras anvisningar.

Rätten till förskola

Barn ska få gå i förskolan så mycket de behöver med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Det innefattar även barn med rätt till 15 timmar förskolevistelse per vecka.

Det är i enlighet med Barnkonventionen viktigt att ta hänsyn till barnets bästa i alla beslut som berör barn.

Folhälsomyndigheten har tagit fram ett faktablad om förskolans betydelse:

Förskolan är viktig under coronapandemin (länk till PDF)PDF

Sporthallar och simhallar

Uppdaterad 15 februari, inga förändringar därefter

 • Är kommunens sport- och simhallar öppna?

Ja, men bara för föreningsverksamhet.

22 dec fattade Bräcke kommun ett formellt beslut om att stänga de sport- och simhallar som bokas genom kommunens skolexpeditioner, men i praktiken hade föreningslivet själva valt att göra uppehåll i sin inomhusverksamhet på rekommendation från Riksidrottsförbundet och Folkhälsomyndigheten.

Nu har nytt beslut fattas, och det är möjligt att boka våra sport- och simhallar för föreningsverksamhet med deltagare födda 2002 och senare. Bokning ska i vanlig ordning göras via respektive skoladministration. Observera att alla beslut just nu endast gäller föreningsverksamhet.

Bräcke kommuns sport- och simhallar används av ett antal olika föreningar och några av dem har fått tycka till om hur reglerna ska utformas. Särskild vikt har lagts vid enkelheten, och de har utformats enligt följande princip: Kommunens minsta hallytor är 200 kvadratmeter och det får vara normerande för antalet personer som tillåts i samtliga hallar. Även om själva idrottsytan är större i några hallar är biytorna jämförbart stora, och det är lika viktigt att utrymme finns under in- och utgång, som under själva idrottsaktiviteten. Här följer reglerna i fulltext:

Regler för föreningslivetss användning av Bräcke kommuns sport- och simhallar, 2021-02-15

Fastighetsägaren Bräcke kommuns regler för samtliga sport- och simhallar, fastställda i enlighet med SFS 2021:8, ”Förordning om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19”, allmänt kallad Pandemilagen. Beslutet har fattats av Bräcke kommuns krisledningsgruppp 2021-02-11,dnr 2020/610 60.

Detta gäller för all föreningsverksamhet för barn och unga i Bräcke kommuns samtliga sport- och simhallar från och med den 15 februari 2021:

 • Verksamhet får endast bedrivas för deltagare födda 2002 och senare
 • Max 20 personer får uppehålla sig samtidigt i hallen, inklusive deltagare, ledare och föräldrar
 • Max 1 person får uppehålla sig samtidigt i fastighetens övriga utrymmen, d.v.s. omklädningsrum, foajé, förråd, vilrum etc. Undantag kan göras där ett mindre barn behöver ledsagas av en vuxen. Omklädningsrum får endast användas för klädförvaring. Duscharna får inte användas.

Antalen har beräknats utifrån planritning, där gränsen anges för vad själva hallytorna tillåter OCH vad som är rimligt för att inte trängsel ska uppstå i några biytor.

Förening och ledare planerar själva för hur verksamheten ska bedrivas så att risken för trängsel minimeras under alla moment i själva träningen, från ingång till utgång. Föreningen ska hålla sig informerad om Pandemilagen med föreskrifter, Folkhälsomyndighetens allmänna råd, lokala råd och föreskrifter som utfärdas av Länsstyrelsen Jämtland/Härjedalen, kommunens lokala regler för anläggningen och Riksidrottsförbundets rekommendationer för respektive idrott.

Följande kvadratmetermått angivna av teknik- och infrastrukturavdelningen ligger till grund för beslutet:

 • Gunder Hägghallen, Bräcke, 925 kvadratmeter
 • Badet och lilla hallen i Bräcke, 200 kvadratmeter vardera
 • Kälarne idrottshall och bad, 200 kvadratmeter vardera
 • Revsundshallen i Gällö, 800 kvadratmeter
 • Lilla hallen och badet i Gällö, 200 kvadratmeter vardera
 • Idrottshallen, Fjällgrimens förskola i Pilgrimstad, 250 kvadratmeter

Vid frågor: mejla till kommunens officiella inkorg: bracke@bracke.se

 • Hur är det med ishallen och de andra anläggningarna?

De anläggningar som föreningar driftar ansvarar själva för både lokalen och verksamheten, även om de ägs av kommunen. Det innebär att föreningen fattar självständiga beslut om vilken verksamhet som kan bedrivas enligt Pandemilagen med förordningar, och de restriktioner som Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen och regeringen o.s.v. anger. Hockeyklubben och Ridklubben i Bräcke och GSK/Mickelbacken i Gällö har gjort olika avvägningar, i samråd med kommunen och sina specialförbund.

Fritidsgårdar, reception, kulturskola och bibliotek

Uppdaterad 8 april

Frågor och svar

 • Har fritidsgårdarna öppet?

De kommunala fritidsgårdarna håller fortsatt stängt fram till vårterminens slut.

Fritidsgårdarna i kommunen jobbar på lite olika sätt. Läs mer på sidan Fritidsgårdar.

 • Är receptionen öppen?

Ja. Även här gäller samma allmänna råd som i övriga samhället, det vill säga har du symptom ska du inte besöka receptionen. Vi hänvisar i första hand till att ta kontakt via telefon eller mejl istället för att komma förbi.

 • Har kulturskolan undervisning som vanligt?

Ja, våra lärare har musiklektioner som vanligt på alla skolor. Men vi har sällan möjlighet att sätta in vikarier i vår verksamhet, så om någon lärare blir sjuk så ställs lektionen in. Då sätter vi upp informationslappar på den skolan, precis som vi brukar göra i vanliga fall. Tills vidare gör vi inga konserter, utan satsar på radio istället!

 • Har biblioteken öppet?

Ja, vi håller öppet! Om vi behöver göra ändringar i öppettiderna meddelar vi det på bracke.se/biblioteklänk till annan webbplats

Vi vill att du som besökare följer Folkhälsomyndighetens uppmaning att stanna hemma även vid lättare förkylningssymtom. Ring eller mejla om du vill ha hjälp med något, vi svarar även utanför öppettiderna. Kontaktuppgifter hittar du på bracke.se/biblioteklänk till annan webbplats

 • Mina böcker är sena, får jag betala förseningsavgift?

Nej, biblioteken i Bräcke kommun har inga förseningsavgifter. Vill du låna om går det att göra på hemsidan om du har pinkod, annars går det fint att ringa eller mejla till ditt närmsta bibliotek.

 • Hur fungerar det med lån av eböcker, eljudböcker och film på nätet?

Du behöver ha ditt lånekortsnummer och din pinkod, och all information om hur man gör finns på bracke.se/biblioteklänk till annan webbplats. Där kan du också få hjälp med att lägga till en pinkod om du inte redan har det.

 • Jag är inte låntagare idag, hur gör jag för att registrera mig?

Du måste legitimera dig och skriva på en förbindelse om att följa våra låneregler, och då behöver du göra ett besök på ditt närmsta bibliotek. Men om du inte kan komma till oss just nu pga sjukdom/karantän, så kontakta ditt närmsta bibliotek.

 • Varför får man inte låna hur många eböcker eller filmer man vill?

Biblioteken betalar i efterskott för varje enskilt lån, till de olika företag som förser dig med eböcker, eljudböcker och filmer. Det skulle bli svårt att planera hur vi ska fördela budgeten mellan e-medier och pappersböcker/tidningar om vi inte hade några spärrar, så därför ligger det begränsningar på tex hur många e-böcker man kan låna under en vecka.

Just nu är den gränsen tillfälligt höjd för just e-böcker, så man kan låna tre stycken e-böcker under en sjudagarsperiod, jämfört med två i vanliga fall. Regional biblioteksverksamhet i Jämtland-Härjedalen som samordnar e-bokstjänsten skjuter till extra medel under pandemin.

 • Går biblioteksbussen som vanligt?

Ja, den går enligt samma tidtabell som den brukar, men har lite andra rutiner än vanligt. Information hittar du på biblioteksbussens egen sida:

Om biblioteksbussen på Östersunds biblioteks hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vård och omsorg

Uppdaterad 8 februari

Vaccinering

Det är region Jämtland Härjedalen som ansvarar för vaccineringen mot covid-19 i länet. Kommunerna hjälper till med de som bor på särskilt boende eller har hemsjukvård/hemtjänst. Information om vaccineringen hittar du på regionens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Facebooksida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den vaccinering som nu pågår i Bräcke kommun följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning, som du hittar på folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommundirektören tar upp vaccineringens olika faser i sina krönikor som du hittar i listan över krisnyheter längst ner på den här sidan.

Besöksrestriktioner på boenden

Besök är nu möjliga på våra boenden men måste ske enligt våra rutiner som du hittar på sidan Riktlinjer för besök på särskilda boenden.

Möjlighet att träffa anhöriga via digitala möten kan också gå att ordna och då kontaktar ni enhetschef för boendet.

Kontaktuppgifter till våra särskilda boenden hittar du under Stöd och omsorg.

Varuhemsändning

Den utökade varuhemsändningen till de som är 70 år har upphört. Ordinarie varuhemsändning pågår som vanligt. Läs mer om det på sidan Varuhemsändning.

Frågor och svar om vård och omsorg

 • Vad gör kommunen för att förhindra smittspridning inom vård och omsorg?

Bräcke kommun har vidtagit en rad åtgärder redan innan vi hade en allmän smittpridning och vidtar nya rutiner när det krävs. Läs mer om det arbetet i nyheten Bekräftad smitta inom äldreomsorgen – det här gör kommunen.

 • Varför erbjöd inte kommunen hemtjänst till de som besökte sina fritidshus under sommaren?

Kommunstyrelsen tog beslut om det med anledning av att sjukfrånvaron bland vård- och omsorgspersonalen riskerade att vara hög periodvis, vilket gör det svårt att ge service till extra personer.

Förmodligen kommer detta beslut inom kort hävas då det i dagsläget saknar stöd.

 • Hur arbetar hemtjänsten för att hindra smittspridning?

Personalen i hemtjänsten är van att hantera smitta och infektioner då de dagligen möter både äldre och personer med sjukdomar som är särskilt utsatta när smittor sprids. Hemtjänsten arbetar ständigt med att hindra smittspridning, av alla slag, och har upparbetade rutiner för att hindra att smitta sprids vidare.

 • Vad ska jag som har hemtjänst tänka på för att minska smittspridning?

De mest effektiva sätten att skydda sig själv och andra mot covid-19 och andra liknande smittor är att:

- Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.

- Hosta och nysa i armvecket.

- Undvik att röra ögon, näsa och mun.

- Undvik kontakt med sjuka människor.

 • Jag har hemtjänst – vad ska jag göra om jag blir sjuk?

Om du känner dig sjuk bör du i första hand stanna inne tills du varit symptomfri i två dagar. Covid-19 har symptom som hosta, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk och/eller feber. Meddela hemtjänsten att du är sjuk så hittar vi tillsammans en lösning för att du ska få den hjälp du behöver. Får du insatser från hemsjukvården så kontaktar hemtjänstpersonalen ansvarig sjuksköterska.

Behöver du få sjukvårdsrådgivning kan du ringa 1177. Vid svåra symtom ring 112.

Tänk också på att följa de vanliga hygienråden som att tvätta händerna noga och nysa i armvecket.

 • Hur gör ni om en person som har hemtjänst skulle bli smittad av covid-19?

Hemtjänsten arbetar tillsammans med hemsjukvården och följer särskilda rutiner för att hemtjänsttagaren ska få en god vård och omsorg. Vi är noga med att inte sprida smitta vidare. Vi har exempelvis mycket god handhygien och vi använder skyddsutrustning.

 • Hur vet jag att personalen som arbetar i hemtjänsten inte är sjuk?

Personal med förkylningssymptom ska stanna hemma tills de varit symptomfria i två dagar. Om någon ur personalen blir sjuk under arbetsdagen ska den avsluta arbetspasset direkt och gå hem.

 • Kan jag tacka nej till ett besök från hemtjänsten om jag är orolig för smitta?

Ja, du kan tacka nej. Prata gärna med hemtjänsten om hur du får hjälp på annat sätt.

 • Hur får jag som hemtjänsttagare veta vilket stöd jag får framöver?

Om vi får många medarbetare som är sjuka så behöver hemtjänsten prioritera de viktigaste insatserna vilket är mat, medicin och personlig hygien. Det kan innebära att du inte får alla dina insatser utförda under denna period. Hemtjänsten gör individuella bedömningar och kontaktar dig så att du vet vilka insatser du får, och vad som behöver ställas in.

 • Får jag som hemtjänsttagare tillbaka ett inställt besök vid ett senare tillfälle?

Individuella bedömningar görs men vi kan inte garantera att du får tillbaka ett inställt möte vid ett senare tillfälle.

 • Hur informerar Bräcke kommun om covid-19?

Vår lokala information finns på Bräcke kommuns webbsida www.bracke.se/corona.länk till annan webbplats Generell information hittar du hos www.folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Hjälp gärna dina anhöriga som inte är digitala att ta del av myndigheternas informationen. Tipsa dem gärna om att lyssna på Sveriges radio P4 för att nås av generell information om viruset.

 • Vem kan jag kontakta om jag är orolig över pandemin?

Det finns några nationella stödtelefoner du kan ringa om du känner oro.

-Jourhavande medmänniska: 08-702 16 80 kl 21-06

-Röda korset har en stödtelefon dit allmänheten kan ringa för att dela tankar och oro inför den situation som Sverige och världen befinner sig i på grund av coronautbrottet. Du kan få stöd och råd i hur du kan hantera situationen. Alla samtal är anonyma.

Röda korsets stödtelefon har öppet mån-fre kl 12-16 på Tel 0771-900 800

Läs mer om stödtelefonen på Röda korsets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Observera att om ditt ärende gäller medicinska bedömningar ska du istället ringa 1177.

-Mind har upprättat en äldrelinje dit du kan ringa om du är över 65 år och känner dig orolig. Telefonen är öppen vardagar kl 10-15 och har nr 020-22 22 33.

Läs mer om äldrelinjen på Minds hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Vad ska jag som anhörig tänka på för att minska smittspridning?

Det är viktigt att alla hjälps åt för att minska smittspridningen. Därför ska du som anhörig inte besöka din närstående om du har symptom som hosta, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk och/eller feber. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer över 70 år ska begränsa sociala kontakter så långt det går. Om du ändå behöver besöka en anhörig – kom ihåg att tvätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten före och efter varje besök. Träffas gärna utomhus.

 • Samtidigt som vi ska ta hand om de gamla, ska vi undvika närkontakt – hur ska jag som anhörig tänka?

Tänk på att bara göra nödvändiga besök och om du gör besök – var säker på att du inte har några förkylningssymptom. Var noga med handhygienen. Du kan också ringa istället för att göra ett besök. Ett sätt att hjälpa till kan vara att lära din anhöriga att handla på nätet eller lämna varor vid dörren. Ni kan också umgås utomhus.

 • Vilka hygienrutiner har ni i kommunen?

Rutin för basal vårdhygien finns. Rutinens syfte är att förebygga och hindra smittspridning. Sjuksköterska och enhetschefens ansvar är att informera och utbilda personal att följa gällande hygienrutiner. Samtlig personal får vid introduktion kunskap om gällande rutiner. I samband med Covid–19 har vi extra utbildningsinsatser på alla enheter i kommunen.

Skyddsmaterial delas ut centralt via region Jämtland Härjedalen.

Socialtjänsten, familjecentralen och arbetsmarknadsenheten

Uppdaterad 15 april

Familjecentralen

Familjecentralen i Bräcke är stängd.

Arbetsmarknadsenheten (AME)

Läxhjälpen för nyanlända gymnasielagsungdomar som lyder under gymnasielagen genomförs endast som bokade besök eller digitala möten. Samma sak gäller för samhällsorientering för nyanlända. Drop in verksamheten vid Arbetsmarknadsenheten begränsas till bokade besök.

Frågor och svar om socialtjänsten

 • Många barn är hemma mer än vanligt nu och jag är orolig för att ett barn far illa i sitt hem, vad ska jag göra?

Socialtjänstens verksamhet fortgår som vanligt så finns det oro för att ett barn far illa bör du göra en orosanmälan till socialtjänsten. Du når dem via kommunens växel 0693-161 00 under kontorstid. Efter kontorstid och om situationen är akut och inte kan avvakta kommande vardag ring 112 och be att få prata med social beredskap för Bräcke kommun. Då tar vi emot din oro och handlägger ärendet precis som vanligt.

 • Jag är orolig för hur min ekonomi påverkas, hur kan jag få stöd?

Vuxna personer har ett grundläggande ansvar att själv försörja sig och sin familj och ska göra allt de kan för att undvika försörjningsproblem. Men ibland uppstår situationer i livet som innebär att man under en period kan behöva stöd och ekonomisk hjälp. Om du är orolig för hur din ekonomi påverkas kan du kontakta kommunens budget- och skuldrådgivare för vägledning och om den ekonomiska situationen blir ansträngd kan du lämna in en ansökan om försörjningsstöd till socialtjänsten. Då utreder vi din ansökan och bedömer om du har rätt till bistånd. Kommunens budget- och skuldrådvigare når du via växlen 0693-161 00.

Läs mer på sidan Budget och skuldrådgivning.

 • Varför tar ni inte emot besökare i kommunhuset i samma utsträckning?

Vi minskar servicegraden i vissa verksamheter i syfte att minska antalet kontaktytor. Det för att skydda både vår personal och våra medborgare från smitta. Brådskande ärenden kommer vi fortsätta hantera.

 • Jag har massor av frågor om coronaviruset, vart vänder jag mig för att få rätt information?

Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns aktuell och bekräftad information om coronaviruset.

Information till våra hyresgäster

Uppdaterad 16 november

Med anledning av Covid-19 ber vi er att endast anmäla fel av akut karaktär som inte kan vänta. Detta för att skydda både våra tekniker och dig som hyresgäst från eventuell smitta.

Information till våra företagare

Uppdaterad 25 januari

Ny pandemilag

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. Läs mer om den nya pandemilagen och tillsyn av den på Länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2020 års julklapp till anställda: Presentkort hos lokala företag

Som ett tack till de anställdas insatser under coronapandemin och som ett stöd till det lokala näringslivet består årets julklapp från Bräcke kommun av presentkort som kan nyttjas hos de lokala företag som väljer att ta emot dem. Du som företagare hittar info om det här på sidan Information om årets julklapp.

Näringslivssupporten

Region Jämtland Härjedalen har startat upp Näringslivssupport för dig som är företagare i länet. De kan ge dig svar på frågor kring exempelvis permittering, försäkrings­frågor och uppskjutande om skatte­betalningar. Behöver du hjälp med en specifik fråga i ditt företag, som gäller bevarande av arbete, så kan du också få kostnadsfri konsulthjälp. Näringslivs­supporten är öppen mellan klockan 8.00 och 17.00 alla vardagar. 

E-post: naringslivssupport@regionjh.se
Tel: 073–508 94 13

Läs mer på Region Jämtland Härjedalens hemsidalänk till annan webbplats

Du som företagare kan också höra av dig till Bräcke kommuns näringslivsutvecklare Helen Boström med frågor och
funderingar:

E-post: helen.bostrom@bracke.se
Tel: 0693-161 41

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev. Information om det hittar du under Företagande och utveckling.länk till annan webbplats

Samlad information till er företagare finns på verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunens insatser för företagare

Bygg- och miljönämnden samt kommunstyrelsen har beslutat om följande åtgärder för att underlätta för företag i kommunen under pandemin. (Dessa finns också formulerade i ett brev till företagarePDF).

 • De företagare som har Bräcke kommun som hyresvärd har möjlighet att få anstånd med hyran, eller så kan de företag som har de utpekade SNI-koderna enligt det statliga stödet för hyresreduktion få en sänkning med 50 procent under perioden 1 april–30 juni 2020. Ta kontakt med Teknik- och infrastrukturavdelningen för en diskussion om vilket upplägg som passar ert företag. Kontakt: tekniska@bracke.se
 • För frågor om andra avgifter, till exempel vatten/avlopp, som ert företag skulle vara behjälpt av att få anstånd med kan du också kontakta Teknik- och infrastrukturavdelningen: tekniska@bracke.se
 • Bygg- och miljönämnden omplanerar årets verksamhet. Deras verksamhet anpassas gentemot företagen och tar hänsyn till den aktuella situationen. Verksamhet senareläggs och arbetet utförs i den mån det går på distans.
 • Kommunen tar inte ut gällande taxa för marknadsplaster till och med 31 december 2020 för företag med tillstånd  för marknadsförsäljning. Marknadsplats bokas genom tekniska@bracke.se

Livsmedelskontroll under rådande situation
För er som är verksamma inom livsmedelsbranschen och får kontroll från bygg- och miljöförvaltningen kan det vara bra att veta att:

 • De inspektörer som genomför kontroll har förståelse för att situationen kan vara mycket ansträngd för er. Prata med din inspektör om hur ni bäst löser kontrollen för just er.
 • Årsdebiteringen för livsmedelskontroll kommer att skjutas till det 4:e kvartalet 2020.
 • Utifrån det vi vet idag, räcker vanliga hygien- och städrutiner under rådande läge med covid-19. Den som är sjuk ska aldrig hantera livsmedel.

Vi vill poängtera vikten av att kontinuerligt hålla sig uppdaterad med myndigheternas information då situationen snabbt kan förändras. Nedan finns information från Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket om rådande situation:

Har ni frågor kan ni kontakta miljö- och hälsoskyddsinspektörerna i Bräcke och Ånge kommun:

Anna Lindqvist 0693-162 70

Lena Selberg: 0690-250 205

Nya regler för restauranger och caféer m.m.

Den 24 mars meddelade Folkhälsomyndigheten att restauranger, barer och caféer måste införa åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. De nya reglerna innebär att:

 • Bufféverksamhet är tillåtet.
 • Take-away är tillåtet.
 • Gäster får beställa och hämta sin mat och dryck själv.
 • Långa köer eller trängsel mellan människor får inte förekomma någonstans i eller i anslutning till lokalerna. Gästerna ska kunna hålla avstånd till varandra och får endast äta eller dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning.

Från och med 20 november 2020 till och med 31 januari 2021 får serveringsställen inte servera alkohol efter kl 22 och får hålla öppet som längst till 22.30, efter ett regeringsbeslut.

Mer information för företagare

Verksamt.selänk till annan webbplats har samlat information från myndigheter, som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Interna åtgärder

Uppdaterad 19 november

På nationell nivå är inriktningen att max åtta personer får samlas och att detta ska vara normerande för hela samhället. Detta behöver Bräcke kommun anpassa sig till.

I kommunens egna verksamheter arbetar vi återigen i skift inom specialistområden, för att säkra upp att vi alltid har personal. De som har möjlighet uppmanas att jobba hemifrån. Möten genomförs i huvudsak digitalt. Städpersonalens utökade städrutiner gäller tills vidare.

jordglob

Information om coronaviruset

På 1177.se får du information om vad coronaviruset innebär och när du behöver kontakta vården:

Om du har generella frågor om Coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar:

För info rörande vår region hänvisas till nyheterna på Region Jämtland Härjedalens hemsida. Nyheterna hittar du under "Aktuellt" längst ner på sidan.

På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset:

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Senast uppdaterad kl. 16.20 15/04