Dela sidan på sociala medier

Bidrag till föreningslivet

Det finns flera olika typer av bidrag som din förening eller organisation kan söka, här finns en kort sammanfattning. Hela programmet för föreningsbidragen hittar du längre ner på sidan. Bidragsprogrammet revideras minst en gång per mandatperiod. Inför 2024 har några mindre förändringar gjorts, och nästa större revidering ska enligt plan vara klar till 2025.

Om din förening beviljas stöd ska det framgå på hemsidor och i annonsering med mera. En textrad som fungerar är "Med stöd av Bräcke kommun". Där det finns möjlighet ska kommunloggan finnas med, hör av er om ni behöver en bildfil.

Blanketter
Alla blanketter hittar du i blankettarkivet.

Stöd till verksamhet och utveckling i föreningslivet

Aktivitetsstödet går till dem som bedriver organiserad verksamhet för åldrarna 0-25 år. Två gånger per år ska föreningen skicka in närvarorapporter (25 feb och 25 aug) och bidraget beviljas efter hur många som deltagit under terminen. Du som redovisar till IdrottOnline kan kopiera närvarolistorna därifrån, bara du använder kommunens sammanställning/ansökan som försättsblad. Kom ihåg knattarna!

Ledarutbildningsbidraget söker föreningen för att kunna utbilda sina ledare. Handläggs vartefter ansökningarna kommer in.

Utvecklingsbidraget är till för att föreningar ska kunna testa nya former för sin verksamhet. Samarbeten mellan föreningar premieras. Lägeraktiviteter och drogförebyggande verksamhet är några idéer. När arrangemanget är genomfört ska du redovisa det ekonomiska utfallet inom två månader. Handläggs vartefter ansökningarna kommer in.

Kulturbidraget kan din förening söka för offentliga arrangemang med egna och inhyrda aktörer inom musik, teater, dans, konst, film, media, litteratur och kulturhistoria. Barn- och ungdomsverksamhet prioriteras genom högre kostnadstäckning. När arrangemanget är genomfört ska du redovisa det ekonomiska utfallet. Handläggs vartefter ansökningarna kommer in.

Bidrag till byaktiviteter: Föreningar som anordnar större evenemang som faller utanför ramen för kulturbidrag och utvecklingsbidrag kan söka bidrag upp till 5 000 kronor. Byföreningar som arbetar aktivt över hela året med verksamheter som gynnar sammanhållningen mellan människor och föreningar i en bygd kan söka bidrag upp till 5 000 kronor per år, dvs på precis samma sätt som tidigare. Bidraget ska alltid i första hand tilldelas föreningar som inte kan söka andra former av bidrag. Evenemang där flera parter samverkar ska prioriteras. Anslagsramen fastställs årsvis av kommunfullmäktige, och bidraget ska sökas senast den 30 april.

Studieförbund som ryms inom statens definition för folkbildning kan söka bidrag för sin verksamhet. Söks senast 30 april.

Föreningar för pensionärer och personer med funktionsnedsättning kan söka bidrag, baserat på antal medlemmar i föreningen under föregående år. Söks senast 30 april.

Övriga stöd   

I kommunen finns ett antal bidragsberättigade samlingslokaler. De kan söka täckning för upp till femtio procent av sina driftkostnader. Förteckningen över lokalerna hittar du i programmet. Söks senast 30 april.

Föreningar som sköter egna idrottsanläggningar har möjlighet att söka bidrag för drift och underhåll, det regleras då i ett särskilt avtal. Bidraget söks och beviljas från år till år, kontakta kulturchefen om du vill veta mer.

Medfinansiering/investeringsstöd

I Bräcke kommun finns inga ordinarie investeringsstöd till föreningslivet; det är verksamhet som prioriteras istället. Undantag görs dock ibland, när till exempel Boverket eller Riksidrottsförbundet kräver en mindre kommunal medfinansiering för att bevilja ett större bidragsbelopp. På så sätt har till exempel biograferna i Kälarne och Bräcke, näridrottsplatsen i Hunge och Outdoor Bräcke finansierats, efter särskilda bedömningar. De ärendena hanteras alltid av kommunstyrelsen, och ansökan ska göras till bracke@bracke.se.

Sidan publicerad 2023-12-29 av Anna Lundström