Dela sidan på sociala medier


Underrättelse om granskning


Förslag till ändring av detaljplan för Gällön 1:18,
Bräcke kommun, Jämtlands län.

Detaljplanen har upprättats på uppdrag av Bräcke kommun. Planförslaget redovisas på bifogade handlingar.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av en mindre panncentral (mindre än 1MW) för pellets i centrala Gällö. Den ska ersätta en uttjänt panna som nu är placerad i källaren i en byggnad inom skolområdet. Kommunen vill bl.a. av säkerhetsskäl få bort panncentralen med tillhörande transporter från själva skolområdet, men samtidigt placera den nära de byggnader som nu är anslutna till det begränsade, centralt belägna fjärrvärmenätet.

Detalplanen upprättas med ett standardförfarande. Planförslaget har tidigare varit ute på samråd. Inkomna synpunkter finns redovisade i samrådsredogörelsen.

Enligt Plan- och bygglagen 5 kap 18 § ska den som upprättat förslag till detaljplan efter samrådstiden informera om sitt planförslag och låta det granskas.

Rubricerad detaljplan finns utställd under granskningstiden 16 oktober - 6 november 2019 på bygg-och miljöförvaltningen i Bräcke, Norrlandsgatan 21, 843 31 Bräcke och Gällö bibliotek, Skolvägen 4, 843 41 Gällö.

Planhandlingar finns även tillgängliga på kommunens webbplats: www.bracke.se under fliken Bygga, bo och miljö.

Eventuella synpunkter på förslaget skall lämnas skriftligen, senast den 6 november 2019 till Bygg och miljönämnden i Bräcke kommun, Box 190, 843 21 Bräcke eller via mail till bygg-miljonanden@bracke.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Förfrågningar besvaras per telefon av byggnadsinspektör Karina Mattiason 0693/16242, bygg- och miljöchef Tomas Jonsson 070-375 12 86 eller stadsarkitekt Ulf Alexandersson 070-677 45 95.


Bräcke 2019-10-16

BYGG OCH MILJÖNÄMNDEN I BRÄCKE KOMMUN

Handlingar


SamrådsredogörelsePDF

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDFSidan publicerad 2019-10-16 av Hjördis Hansson