Dela sidan på sociala medier

Revision

Den kommunala revisionen styrs av kommunallagen samt kommunfullmäktiges revisionsreglemente och ska ske enligt god revisionssed. Revisorerna ska enligt kommunallagen varje år granska all kommunal verksamhet.

Revisorerna i Bräcke kommun granskar och bedömer, på kommunfullmäktiges uppdrag, hur kommunstyrelsen och nämnderna fullgör sina uppgifter. Bland annat utifrån:

  • om dess verksamheter lever upp till fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer
  • om verksamheternas resultat och resurser står i rimligt förhållande till varandra
  • om det råder god hushållning
  • om verksamheternas ekonomiska redovisning upprättas i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed samt om redovisningen ger en rättvisande bild
  • om ledning och styrning samt uppföljning och kontroll är tillfredsställande.

Ambitionen är att revisionen ska bidra till att utveckla och effektivisera kommunens verksamheter samt att säkerställa att den interna kontrollen fungerar.

För att läsa revisionsrapporter och kommunens svar finns de på sidan revisionsplan och revisionsrapporter.

Förtroendevalda revisorer

Kommunens fem förtroendevalda revisorer utses av kommunfullmäktige, efter förslag från de politiska partierna. Revisorerna är dock partipolitiskt obundna när de utför sitt uppdrag.

De förtroendevalda revisorerna har i sitt arbete stöd av sakkunnigt biträde från revisionsföretaget KPMG i Sundsvall, Lena Medin och Mikael Lindberg.

Kontakt med revisorerna sker enklast genom e-post.

Ordförande

Vice ordförande

Magnus Sundström

Övriga revisorer

Magnus Sundström

Jukka Ala-Korpi (-)
E-post: j.alakorpi@telia.com

Magnus Sundström

Steinar Pettersson (JVB)
E-post: steinar.pettersson@telia.com

Sidan publicerad 2023-12-12 av Marit Råbock