Dela sidan på sociala medier

Personuppgiftshantering

Du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Därför är det viktigt för oss att informera om hur vi hanterar dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Inom Bräcke kommun hanterar vi personuppgifter i olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att du som Bräckebo ska få det stöd och den service som du har rätt till.

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddslagstiftning (GDPR, General Data Protection Regulation) i Sverige och resten av EU. Lagstiftningen ersätter personuppgiftslagen och är till för att skydda enskildas personliga integritet.

Vad är en personuppgift och vad menas med behandling?

Personuppgifter är all slags information som kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ditt namn, adress, personnummer eller bilder som visar vem du är. Med behandling av personuppgifter menas allt som vi gör när vi hanterar uppgifter om dig digitalt. Till exempel när vi skriver utredningar, handlägger ärenden som rör enskilda, i e-post, eller när vi skapar och lagrar dokument med personuppgifter.

Varför hanterar vi dina personuppgifter?

Inom Bräcke kommun hanterar vi personuppgifter i många olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att tillhandahålla det stöd och den service vi ansvarar för. Det kan handla om personuppgifter för den som är elev, fastighetsägare, uppdragstagare, verksamhetsutövare, behöver vård eller annan stödinsats, eller är Bräckebo och har kontakt med kommunens verksamheter. Det kan till exempel vara för att:

 • Tillhandahålla förskola och skola för barn och ungdomar, och erbjuda skolhälsovård och kulturskola.
 • Utföra vårt uppdrag inom plan och bygg, till exempel hantera bygglov och planera mark.
 • Tillhandahålla skolskjutsar.
 • Ta hand om våra gator och tillhandahålla parkering.
 • Ta hand om avfall och tillhandahålla vatten och avlopp.
 • Utöva tillsyn inom områdena alkohol och tobak, miljö och livsmedel.
 • Utföra vårt uppdrag för de som har behov av stöd i form av god man eller förvaltare.
 • Tillhandahålla insatser inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, färdtjänst och bostadsanpassning, flyktingmottagande.
 • Lokala arbetsmarknadsåtgärder och integration på arbetsmarknaden.
 • Samverka med externa aktörer inom näringsliv och turism.
 • Genomföra val.
 • Nämnderna ska kunna fatta beslut i ärenden och personuppgifter kan till exempel förekomma i underlag för beslut, kallelse och protokoll.
 • Ta hand om initiativ, synpunkter, frågor och felanmälningar från enskilda.
 • Administrera uppgifter om kunder och leverantörer, till exempel för att tillhandahålla kommunala tjänster och hantera fakturor, inbetalningar och utbetalningar.
 • Administrera upphandlingar och avtal med olika leverantörer.
 • Hantera krav, försäkringsärenden och rättsliga tvister.
 • Informera och marknadsföra kommunens verksamheter i olika sammanhang.
 • Rekrytera nya medarbetare.

Vad har vi för rätt att hantera dina personuppgifter?

Vi hanterar dina uppgifter med stöd av dataskyddslagstiftningen och de lagliga grunder som anges där. Det finns följande lagliga grunder för personuppgiftsbehandling:

 • Samtycke
 • Avtal
 • Rättslig förpliktelse
 • Skydd för grundläggande intressen
 • Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning
 • Efter en intresseavvägning

Många personuppgiftsbehandlingar inom kommunen grundar sig på att vi utför en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Det förekommer också att vi hanterar personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig. När vi använder bilder inhämtar vi ditt samtycke. Du kan läsa mer om samtycke nedan.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Vi hanterar bara de personuppgifter som vi behöver för syftet med varje behandling. Exempelvis namn, kontaktuppgifter och personnummer i de fall det behövs.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmän handling. Det betyder att dina personuppgifter kommer att hanteras den tid som det behövs och i vissa fall arkiveras för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Vad gäller om du samtyckt till att vi hanterar dina uppgifter?

Om du har samtyckt till att vi hanterar dina personuppgifter har du alltid rätt att ångra dig och ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta kommunens växel. I så fall får vi inte längre hantera dina uppgifter. Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av hanteringen innan samtycket återkallades.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan. De uppgifter vi samlar in från andra kan vara:

 • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
 • Uppgifter från andra myndigheter.
 • Uppgifter från kredit- och upplysningsföretag.

När är du skyldig att lämna uppgifter till oss?

För att kunna ingå avtal med oss behöver du lämna de personuppgifter vi begär annars kan vi inte skriva något avtal. I de fall det finns en skyldighet enligt lag att lämna personuppgifter till oss så informerar vi dig.

Automatiserat beslutsfattande

Ett automatiserat beslut är ett beslut som enbart grundas på automatisk behandling, utan mänsklig medverkan. Om vi använder automatiserat beslutsfattande så informerar vi dig.

Till vilka andra lämnar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter, företag eller enskilda om vi har en laglig skyldighet att lämna ut dem. De kan också lämnas till personuppgiftsbiträden som hanterar information för vår räkning. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med: 

 • Betalningar (fakturahantering, banker och betaltjänstleverantörer).
 • Marknadsföring och information (reklambyråer, mediebyråer, utskrift och sociala medier.
 • IT-tjänster (tillhandahålla verksamhetsstöd, hantera drift, support och underhåll av våra IT-lösningar).
 • Transporter (logistikföretag, taxi- och bussbolag för persontransporter).
 • Personal (rekryteringsföretag, ledar- och medarbetarundersökningar, företagshälsovård).

Överföring till tredje land

Överföring till tredje land betyder att uppgifter lämnas till länder utanför EU och EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. Om vi överför dina personuppgifter till tredje land så informerar vi dig.

Vilka rättigheter har du som enskild?

Du har rätt att begära ett registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas eller raderas. Du kan även invända mot eller begära begränsning av hanteringen av dina personuppgifter. I vissa fall kan du ha rätt att få dina uppgifter flyttade.

Vill du ha ett registerutdrag kan du enklast använda vår blankett för begäran om registerutdrag och skicka den med post eller e-post till kommunens officiella adress. Har du inte möjlighet att ladda ned eller skriva ut blanketten kan du vända dig till kommunens reception eller något av våra bibliotek. Blanketten hittar du på vår sida E-tjänster och blanketter Öppnas i nytt fönster. och heter Begäran om registerutdrag och finns under fliken kommunkontoret.

Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till kommunens växel på telefon 0693-161 00 eller via e-post bracke@bracke.se

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Varje nämnd inom organisationen Bräcke kommun är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområde.


Kontaktuppgifter:

Nämnd

Adress

E-post

Kommunstyrelsen

Bräcke kommun, Kommunstyrelsen, Box 190, 843 21 Bräcke

bracke@bracke.se

Bygg- och miljönämnden

Bräcke kommun, Bygg- och miljönämnden, Box 190, 843 21 Bräcke

bygg-miljonamnden@bracke.se

Överförmyndarnämnden

Bräcke kommun, Överförmyndarnämnden, Box 190, 843 21 Bräcke

ofn@bracke.se

Valnämnden

Bräcke kommun, Valnämnden, Box 190, 843 21 Bräcke

bracke@bracke.se

Om du är osäker på vem av ovanstående som är personuppgiftsansvarig för en viss behandling kan du alltid mejla bracke@bracke.se.

Organisationsnummer: 212000-2460 Adress: Bräcke kommun, Box 190, 843 21 Bräcke

Vem är dataskyddsombud?

Kommunens nämnder har en gemensam organisation för dataskyddsombud och funktionen finns på staben. Dataskyddsombudet nås på malin.johansson@bracke.se eller 0693-161 40.

Har du synpunkter på vår hantering?

Tycker du att vår personuppgiftsbehandling är felaktig och vill klaga på den kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet på området.

Länk till Integritetsskyddsmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad 2023-12-21 av Malin Johansson