Dela sidan på sociala medier

Kvalitetsregister

Inom vården och omsorgen används nationella kvalitetsregister i syfte att följa vårdens och omsorgens resultat och kvalitet. Resultaten används sedan i ett förbättringsarbete.

Ett nationellt kvalitetsregister innehåller individbaserade uppgifter om problem och svårigheter, insatta åtgärder och uppnådda resultat. Alla som deltar i ett nationellt kvalitetsregister bidrar till en bättre vård och omsorg.

 De register som Vård- och omsorgsavdelningen i Bräcke kommun arbetar med är:

  • Senior Alert
  • Palliativa registret
  • BPSD-registret

Arbetssättet med Senior Alert innebär att de som bor i ett särskilt boende, på korttidsboende eller har stöd i form av hemtjänst erhåller en riskbedömning i syfte att identifiera risk för undernäring, fall, trycksår och ohälsa i munnen. Därefter sätts förebyggande åtgärder in.

Palliativa registrets syfte är att kontinuerligt förbättra den palliativa vården i livets slutskede.

BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska symtom vid Demenssjukdom) syftar till att minska lidandet för personen samt att ge personalen en tydlig genomtänkt struktur att arbeta efter.

Information till patient och närstående finner du härPDF

Sidan publicerad 2020-01-20 av Ann-Katrin Hansson