Dela sidan på sociala medier

Avgifter och taxor

Avgifter tas ut för vård, omsorg och socialt stöd enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och Sjukvårdslagen.

Avgiftsbestämmelserna utgår från Riksdagens beslut 2001-11-14 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen (prop 2000/01:149) samt KF 2002-06-19 §27

Ett avgiftssystem inom vård och omsorg både skyddar den enskilde mot för höga kostnader för kommunal vård och omsorg (maxtaxa eller högkostnadsskydd), samt tillförsäkrar alla en minsta summa att leva på när avgifterna är betalda (förbehållsbelopp).

Maxtaxa är den högsta avgift som kommunen får ta ut för hemvård.

Minimibelopp

MINIMIBELOPP (Minimibelopp + faktisk boendekostnad=förbehållsbelopp)

Lägsta belopp som garanteras för personliga, normala levnadskostnader

Ensamstående:

5652 kronor/månad

Makar och sammanboende: 

4707 kronor/månad/person

Uppräkning för yngre personer med funktionsnedsättning:

500 kronor/månad/person

Boende

Korttidsboende

Omvårdnadsavgift:

72 kronor/dygn

Matavgift: 130 kr/dygn

Hyror i särskilt boende

Enkelrum med eget hygienutrymme:

4 170 kronor/månad

Hyra i gruppbostad LSS:

4 496 kronor/månad

Rum med pentry, hall och hygienutrymme vid Gimsätra:

4 722 kronor/månad

Rum med pentry, hall och hygienutrymme:

5 355 kronor/månad

Bostadstillägg för pensionärer ska sökas hos Pensionsmyndigheten om du är över 65 år

Omvårdnadsavgift

Omvårdnadsavgift i Bräcke kommun från och med den 1 januari 2021:

Antal vårdtimmar
Nivå 1: 10 - 9 timmar:

382 kronor/månad

Nivå 2: 10 - 24 timmar:

1 147 kronor/månad

Nivå 3: mer än 25 timmar:

2 170 kronor/månad

Omvårdnadsavgift tillämpas i ordinärt och särskilt boende. I de olika nivåtaxorna ingår beslutade omvårdnads och service insatser enligt Socialtjänstlagen. Personer boende i särskilt boende betalar hög nivå, förutom boende i lägenhetsdelen på Gimsätra med hemtjänstbeslut på insatser som motsvarar taxan för låg eller mellannivå.

Vid frånvaro reduceras avgiften med 1/30-del per frånvarodag från och med 15:e frånvarodagen.

Vid "sjukhusvistelse" reduceras avgiften 1/30-del från första hela frånvarodag till och med sista hela frånvarodag, gäller för personer som debiteras enligt mellan och högnivå. Reducering av avgift för låg nivå görs endast om personen vistats på sjukhus hel kalendermånad.

Avgifter mat

Matdistrubition, ordinärt boende lunch och middag:

60 kronor/matlåda

Leveransavgift av matlådor, ordinärt boende:

200 kr/månad

Matavgift, särskilt boende med helinackordering:

3 900 kronor/månad

Halvinackordering (lunch/middag Gimsätra lägenhetsdel):

2 730 kronor/månad

Måltid daglig verksamhet LSS:

60 kr/måltid

Vid frånvaro för boende i särskilt boende reduceras matavgift med 1/30 del, per hel frånvarodag.

Hemsjukvårdsavgift

Hemsjukvårdsavgift:

382 kronor/månad

Hemsjukvårdsavgift tillämpas för personer med hemsjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen, i ordinärt boende, boende i lägenhetsdelen på Gimsätra och i gruppbostad LSS. Taxan för hemsjukvård gäller oavsett omfattning av hemsjukvårdsbeslutet.

Reducering av hemsjukvårdsavgift görs endast om personen vistats på sjukhus hel kalendermånad.

Trygghetslarm. tillbehörslarm

Trygghetslarm

Ordinärt boende:

250 kronor/månad

Boende på Gimsätra lägenhetsdel:

250 kronor/månad

Extra larmknapp:

100 kronor/månad

Installation av trygghetslarm i ordinärt boende:

500 kronor/engångsavgift

Tillbehörslarm

Till exempel; dörrlarm, positionslarm etc.

Ordinärt boende och boende på Gimsätra lägenhetsdel:

250 kronor/månad

(Ingen avgift debiteras om person redan betalar för trygghetslarm)

Förbrukningsartiklar

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR:

175 kr/mån

Tillämpas i särskilt boende och innebär en avgift för förbrukningsartiklar; tvättlappar, soppåsar, toa/hushållspapper, tvätt- och skurmedel och glödlampor till fast armatur.

Fotvård

Kommunens fotvård finns i Bräcke och Gällö. 

Fotvårdsavgiften är 480 kr per behandlingstillfälle.

Sidan publicerad 2022-02-18 av Ann-Katrin Hansson