Dela sidan på sociala medier

Ändrade avgifter från och med 2019

Nya avgifter för mat, varor och tjänster på boenden och inom hemsjukvåden gäller från och med 1 juli 2019. Bakgrunden till höjningen är att avgifterna under lång tid halkat efter.

Det har visat sig att avgifter inom vård och omsorg är lägre än i resten av länet och att de inte justerats på många år i Bräcke kommun.

Avgifter i en kommun ska motsvara kostnaden för insatsen men så är inte fallet i dagsläget, vilket får konsekvenser på kommunallagens princip om likabehandling av kommuninvånare.

– Två exempel är matlåda i ordinärt boende och matavgiften på våra särskilda boenden som har varit oförändrade sedan 2004. Det innebär att insatsen kostar mer än avgiften vilket gör att kommunen subventionerar de kommuninvånare som får insatsen, säger Helena Stridh, avdelningschef för vård och omsorg.

Med det här som bakgrund kommer matavgifterna höjas med 20 procent i två etapper, den 1 juli 2019 och 1 januari 2020, för att därefter årligen justeras utifrån gällande avtal och indexuppräkningar. Det tillkommer även en leveransavgift motsvarande 200 kr/mån som ingår i maxtaxan.

Förenklade avgifter i hemsjukvården

Nytt är också en avgift för hemsjukvård från och med 1 juli. Det innebär att att alla som får kommunal hemsjukvård, oavsett antal insatser och besök, betalar 368 kr/mån. Därutöver betalar de med hemsjukvård en separat omvårdsavgift beroende på omfattningen av beslutade omvårdnads/serviceinsatser. Båda avgifterna ingår i maxtaxan.

– Det nya upplägget kommer att förenkla handläggningen och blir också tydligare för den enskilde, säger Helena Stridh.

De nya avgifterna antogs av politikerna i kommunstyrelsen 22 maj och i fullmäktige 12 juni.


Avgifter som justerats från och med 1 juli 2019

Matavgift heldygnskost särskilda boenden: 3252 kr/mån (tidigare 2952 kr)

Matavgift halvinackordering (Gimsätras lägenhetsdel): 2276 kr/mån (tidigare 2066 kr)

Matlåda i ordinärt boende: 50 kr/låda (tidigare 46 kr)

Korttidsboende: 178 kr/dygn (tidigare 168 kr, höjningen beror på höjd matavgift)

Avgifter som tillkommer från och med 1 juli 2019

Hemsjukvårdsavgift – för insatser beslutade enligt Hälso- och sjukvårdslagen: 368 kr/mån.

Leveransavgift för matlåda: 200 kr/mån

Extra larmknapp i hushåll med två personer där båda är i behov av larm: 100 kr/mån

Installationsavgift för trygghetslarm: 500 kr/engångskostnad

Förstört eller borttappat larm eller larmknapp: Samma pris som för ett nytt

Förbrukningsvaror på särskilt boende: 175 kr/mån

Anhörigavlastning/växelvård: 108 kr/dygn (summan motsvarar dygnsavgiften för mat)

Förutom nya avgifter och taxor har också nya tillämpningsregler arbetats fram som ska skapa förutsättningar för en rättssäker handläggning med tydliga riktlinjer utifrån gällande lagar och föreskrifter.

Sidan publicerad 2020-01-20 av Ann-Katrin Hansson