Dela sidan på sociala medier

Barns rättigheter

FN:s Barnkonvention anger barns rättigheter och avser alla människor under 18 år.

I juni 2018 fattade riksdagen beslutet att barnkonventionen ska bli lag. Beslutet innefattar även ett uppdrag till regeringen att följa upp hur beslutet efterlevs, ett fortsatt kunskapslyft inom kommuner, landsting och statliga myndigheter, samt ett uppdrag om en översyn av rådande lagstiftning och praxis som behöver förändras för att leva upp till barnkonventionen som lag. Principen om barnets bästa samt barnets rätt att komma till tals kommer få en central roll i beslutsprocesser som rör barnet. Barnet som en bärare av egna rättigheter kommer att få en starkare juridisk ställning. Lagen börjar gälla i januari 2020.

Barnkonventionen tillsammans med socialtjänstlagen (SoL) och föräldrabalken utgör grunden för socialtjänstens arbete med barnfamiljer.

Sidan publicerad 2021-03-17 av Kajsa Tingsborg