Dela sidan på sociala medier

Stöd till barn och ungdom

Bräcke kommun erbjuder olika stödinsatser för barn och unga i kommunen.

Barnahus i Jämtlands län

Här vill vi att barn som misstänks vara utsatta för våld och sexuella övergrepp ska känna sig trygga att berätta vad de varit med om. Läs mer på sidan om Barnahus.

Trappan

Trappan innebär individuella samtal för barn mellan 4-18 år som sett eller upplevt någon form av våld i nära relationer eller som också själv blivit slagen.

För ansökan om Trappansamtal kan du eller din vårdnadshavare ta kontakt med socialtjänsten för att få veta mer om hur ni går till väga.

Stödgruppen Bubblan

Bubblan vänder sig till barn i åldern 7-12 år vars föräldrar har flyttat isär. Grupperna träffas en gång i veckan, sammanlagt åtta gånger.

Kontaktperson eller kontaktfamilj

Om du befinner dig i en besvärlig situation, saknar en vän att bolla tankar med eller kanske har det svårt att ta dig ut på egen hand - då kan du ansöka om att få en kontaktperson. Ansökan om kontaktperson eller kontaktfamilj görs till socialtjänsten.

Fjärilen

Fjärilen är en gruppverksamhet för dig som lever eller har levt i en familj där psykisk ohälsa hör till vardagen, eller där någon är beroende av alkohol och/eller andra droger.

Samverkan med skola, socialtjänst, Polis och fritid

BABS-teamet

Socialtjänst och skola har ett nära samarbeta för barn och familjer där det finns behov av extra stöd. Samverkan sker i den kommunala samverkansgruppen BABS-teamet. Målgruppen är barn som är i behov av stöd och deras familjer. Via BABS-teamet kan barn och familjer tidigt få stöd genom samordning av kommunens resurser. I teamet medverkar skolläkare, socionom IFO, skolpsykolog, skolsköterska och specialpedagog.

Teamet träffas regelbundet och tar emot remisser från elevvården. En remiss ska alltid godkännas av vårdnadshavare innan den lämnas till teamet. Målsättningen med BABS-teamet är bland annat att utifrån dess breda kompetens inom olika verksamhetsområden få en helhetssyn på barn och unga.

Barnhälsoteamet

Samverkan mellan socialtjänst, förskola, mödrahälsovård och barnavårdscentral. Målgruppen är familjer med barn mellan 0-5 år. Syftet är att i nära samarbete med föräldrarna främja gynsam utveckling hos barn. Målsättningen är att tidigt upptäcka och erbjuda insatser till barn i behov av stöd.

SSPF

SSPF är en samverkansmodell där skolpersonal, socialtjänst, polis och fritidspersonal träffas och samarbetar för att bättre kunna upptäcka ungdomar som befinner sig i utsatthet. SSPF ger goda möjligheter att tidigt upptäcka riskområden för ungdomar.

Genom SSPF ska beslutsprocesserna kring unga i riskzon gå fortare, vilket är viktigt för att förhindra och förebygga ungdomskriminalitet och rekrytering till kriminella gäng. Samtycket med föräldrar är förutsättning för att kunna erbjuda barn och ungdomar extra stöd.

Utredning och hantering av personuppgifter

Den som ansöker om en socialtjänst, eller på något annat sätt har ett ärende hos socialtjänsten, får sina personuppgifter hanterade av Bräcke kommun. Personuppgifter är namn, adress, personuppgifter och annat som behövs för att vi ska kunna handlägga ditt ärende. Vi hanterar också uppgifter om ärendets typ, tjänstemännens journalanteckningar, beslut som är tagna samt eventuella utbetalningar. Uppgifterna skyddas av sekretesslagen och du kan när som helst begära ut de uppgifter vi har om dig. Läs mer om hur Bräcke kommun hanterar personuppgifter på bracke.se/personuppgifter.

Barnets behov i centrum (BBIC)

Socialtjänsten arbetar efter utreGrunden i utredningen är de samtal som förs mellan socialsekreterare, barnet och föräldrarna. Dessa förs både gemensamt och enskilt. För att få en helhetsbild kan socialtjänsten behöva komma i kontakt med andra i familjens omgivning, t ex sjukvård och skola. Ofta tas dessa kontakter i samförstånd, men socialtjänsten kan även göra detta utan vårdnadshavarnas medgivande. Även andra personer i familjens närhet kan bidra till utredningen med viktiga uppgifter.

Om det inte finns speciella skäl ska utredningen vara slutförd inom 4 månader från den första kontakten. När så utredningen avslutas fattar socialtjänsten ett beslut om - och i så fall - vilken hjälp som familjen ska ges.

Socialtjänsten är skyldig att delge barnet och vårdnadshavarna utredningen. De har då möjlighet att lämna sina synpunkter och få dessa antecknade. Efter detta får vårdnadshavarna ett skriftligt beslut.


Barnets behov i centrum (BBIC)

Barnets behov i centrum (BBIC)

Sidan publicerad 2024-02-22 av Kajsa Tingsborg