Dela sidan på sociala medier

Information om insatser och ansökan om stöd

Om du vill ansöka om stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) så ska du vända till Sociala avdelningen och kommunens LSS-handläggare.

Du kan ringa växeln på 0693-161 00 för att bli kopplad till rätt person. Du kan även skicka ett e-post till socialtjansten@bracke.se

För mer kontaktuppgifter se nedan.

För vem gäller LSS?

Personer som har något eller några av följande funktionsnedsättningar kan ha rätt till stöd enligt LSS:

  • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism och autismliknande tillstånd.
  • Personer som i vuxen ålder har fått en hjärnskada efter en olycka eller en sjukdom.
  • Personer som har andra funktionsnedsättningar som är stora och ger betydande svårigheter i livet och som har stora behov av stöd eller service.

Du som vill söka stöd men inte tillhör LSS personkrets kan söka stöd från en biståndshandläggare.

Vem kan söka hjälp med stöd av LSS?

  • Personen själv
  • Vårdnadshavaren
  • God man eller förvaltare

Individens behov i centrum

Bräcke kommun arbetar efter Individens behov i centrum, IBIC. Det är ett arbetssätt som kan användas i socialtjänsten för att beskriva resurser, behov och mål för personer med funktionsnedsättning.

När en begäran om stöd inkommit till Sociala avdelningen tar handläggare emot den och prövar begäran enligt paragraf 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Individuell plan

I samband med att du beviljas en insats enligt LSS ska du erbjudas en individuell plan enligt LSS. Den individuella planen ska innehålla beslutade och planerade insatser och tas fram i samråd med den enskilde. Planen ska även redovisa åtgärder som vidtas av andra aktörer än kommunen eller regionen.

Du som har beviljats en insats kan när som helst begära att en individuell plan ska upprättas. Planen ska omprövas fortlöpande och minst en gång om året. Regionen och kommunen ska underrätta varandra om upprättade planer.

Vilka insatser kan jag ansöka om?

 

Det går att ansöka om tio insatser och de anges i paragraf 9 LSS.

Det är viktigt att vara medveten om att lagen enbart innehåller tio specificerade insatser, utan tror att man till exempel kan få elevassistent i skolan eller boendestöd i hemmet. Att man kan få insatser enligt LSS hindrar inte att man kan få stöd utifrån annan lagstiftning, exempelvis socialtjänstlagen, SoL.De insatser som går att ansöka om anges i paragraf 9 LSS.

Nedan kan du läsa mer om varje insats.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice avser att göra det möjligt för anhöriga att få avkoppling eller för att uträtta sysslor utanför hemmet. Avlösarservice kan beviljas både som regelbunden insats och för situationer som inte kan förutses.

Du ansöker om avlösarservice hos kommunens LSS-handläggare, Sociala avdelningen.

Här kan du läsa mer om avlösarservice.

Boende för barn och ungdom

Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskilt stöd. Det kan även vara ett elevhem vid skolgång.

Du ansöker om boende hos kommunens LSS-handläggare, Sociala avdelningen.

Här kan du läsa mer om boende för barn med funktionshinder.

Boende för vuxna

Ett boende med särskild service kan bli aktuellt för personer med funktionsnedsättning och som inte klarar ett vanligt boende. I kommunens gruppbostäder och servicelägenheter finns personal tillgänglig dygnet runt.

Här kan du läsa mer om boende för vuxna med funktionshinder samt få information om kontaktuppgifter till kommunes boenden.

Daglig verksamhet

Vissa människor har en funktionsnedsättning som gör det svårt att att få ett vanligt arbete. Då krävs en sysselsättning som är anpassad efter personens intressen, behov och förutsättningar. Daglig verksamhet hjälper personer med funktionsnedsättning att få vara en del av samhället, som alla andra.

Bräcke kommun erbjuder daglig verksamhet i form av enklare arbeten, aktiviteter samt habiliteringsträning i syfte att den enskilde ska få stärkt självkänsla samt bibehålla och utveckla sina färdigheter. Personen ska känna sig behövd, sedd och bli uppmuntrad för det arbete han/hon utför.

Personer inom LSS personkrets 1 och 2 har rätt till daglig verksamhet. Hit räknas de som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, men även personer med stora och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter en hjärnskada i vuxen ålder.

Du ansöker om daglig verksamhet hos kommunens LSS-handläggare, Sociala avdelningen.

Här kan du läsa mer om daglig verksamhet

Kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska som kan hjälpa en person med funktionsnedsättning att leva ett mer självständigt liv genom att minska social isolering, delta i olika fritidsaktiviteter samt ge råd i vardagssituationer. Stödet kan ibland ges av en familj, en så kallad stödfamilj.

Du ansöker om kontaktperson hos kommunens LSS-handläggare.

Här kan du läsa mer om kontaktperson

Korttidsvistelse för skolungdom över 12 år

Korttidstillsyn gör det möjligt för skolungdomar över 12 år att få tillsyn före och efter skoldagen samt under skollov.

Du ansöker om korttidstillsyn hos kommunes LSS-handläggare.

Här kan du läsa mer om korttidsvistelse för skolungdom

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse finns för att ge den enskilde möjlighet till rekreation och miljöombyte samtidigt som anhöriga får tillfälle till avlösning.

Du ansöker om korttidsvistelse hos kommunens LSS-handläggare.

Här kan du läsa mer om korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Ledsagarservice

Den person som inte har personlig assistans kan i stället ha rätt till ledsagarservice. En ledsagare är en person som följer med för att visa vägen eller för att finnas med som ett stöd.

Du ansöker om ledsagarservice hos kommunens LSS-handläggare.

Här kan du läsa mer om ledsagarservice

Personlig assistans

Rätten till biträde av personlig assitent eller till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans regleras i LSS. Målgrupp är personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar som behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den enskilde. Detta utgör de grundläggande behoven.

Du ansöker om personlig assistans hos kommunens LSS-handläggare.

Här kan du läsa mer om personlig assistans

Har du behov av personlig assistans i mer än 20 timmar per vecka för de grundläggande behoven - och är under 65 år, då kan du ha rätt till assistansersättning. Ansökan görs då till Försäkringkassan.

Ansök om assistansersättning hos Försäkringskassan Länk till annan webbplats.

Rådgivning och annat personligt stöd

Personer över 21 år med funktionsnedsättning kan behöva råd och stöd av olika experter där medicinska, psykologiska, pedagogiska och sociala aspekter av funktionsnedsättningen beaktas. Det kan till exempel handla om sjukgymnast, dietist, kurator, specialpedagog eller psykolog.

Du ansöker om rådgivning och annat personligt stöd hos kommunens LSS-handläggare.

Här kan du läsa mer om rådgivning och annat personligt stöd

Boendestöd

Insatsen boendestöd är en insats som beviljas med stöd av socialtjänstlagen och ingår inte i de tio insatser som beviljas enligt LSS. Det är en insats som en enskild under en tidsbegränsad period kan beviljas. Målet är att personen sedan ska fungera i sin vardag utan stöd. Under insatsen gör boendestödsteamet uppföljningar med handläggare och samarbetar med andra verksamheter.

Du ansöker om boendestöd hos kommunens LSS-handläggare, vård- och socialavdelningen.

Här kan du läsa mer om boendestöd

Sidan publicerad 2024-03-06 av Mariell Sidén