Dela sidan på sociala medier

Elevhälsan

Kontakta oss:

Bräcke skola

Skolsköterska, Lotta Blomqvist

 • Tel 0693 162 57 / 073 0324428

Skolkurator, Erika Zakrisson

 • Tel 070 2717648
 • E-post
 • Mottagning:

Logoped, Linda Blomkvist

Studie- och yrkesvägledare, Champa Hansson

 • Tel 0693 162 54
 • E-post
 • Mottagning: torsdag och fredag, 8:00-15:00

Sakkunnig, anpassad grundskola, Jeanette Blomquist

Gällö skola

Skolsköterska, Maria Åström

 • Tel 0693 164 36, 076 1007715
 • E-post
 • Mottagning: tisdag 9-12, tel. tid. 8:00-9:00

Skolkurator, Erika Zakrisson

 • Tel 070 2717648
 • E-post
 • Mottagning:

Logoped, Linda Blomkvist

Studie- och yrkesvägledare, Champa Hansson

 • Tel 0693 162 54
 • E-post
 • Mottagning: torsdag och fredag, 8:00-15:00

Sakkunnig, anpassad grundskola, Jeanette Blomquist

Kälarne skola

Skolsköterska, Lotta Blomqvist

 • Tel 0693 162 57 / 073 0324428

Skolkurator, Erika Zakrisson

 • Tel 070 2717648
 • E-post
 • Mottagning: onsdag

Logoped, Linda Blomkvist

Studie- och yrkesvägledare, Champa Hansson

 • Tel 0693 162 54
 • E-post
 • Mottagning: onsdag, 8:00-15:00

Sakkunnig, anpassad grundskola, Jeanette Blomquist

Elevhälsan i Bräcke kommun består av flera yrkesgrupper som samarbetar med varandra och med skolan. Hit kan du som elev eller förälder vända dig vid behov av extra stöd. Insatserna kan vara kunskapsrelaterade, sociala, fysiska eller psykiska och stödet kan vara tillfälligt eller varaktigt.

I elevhälsan ingår:

 • skolhälsovården med skolsköterskor och läkare
 • skolkurator
 • skolpsykolog
 • specialpedagoger med olika kompetenser
 • socialpedagog
 • studie- och yrkesvägledare (SYV)
 • BArnBaS-team (BABS-team) för tidiga samordnade insatser

På alla skolor finns ett elevhälsoteam (EHT), som träffas regelbundet.  I EHT sitter rektor, specialpedagog, skolsköterska, kurator och SYV. Där diskuteras insatser för barn, som föräldrar och lärare lyft till teamet, med särskilda frågeställningar kring lärande och hälsa. I vissa fall remitteras frågan vidare till kommunens BABS-team.

Bräcke kommuns elevhälsa dokumenterar digitalt i ProReNata. Personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen, GDPR. För mer information om hur person-uppgifterna behandlas i ditt ärende, hänvisas till www.bracke.se/personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Mer finns att läsa på 1177/elevhälsan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Skolhälsovården ansvarar för elever i grundskolan mellan 6-16 års ålder. Vi övertar, efter förälders medgivande, BVC-journalen från regionen och fortsätter att följa barnets utveckling i enlighet med nationella riktlinjer. Skolhälsovårdsjournalerna är sedan höstterminen 2007 datoriserade.

Vi är elevernas företagshälsovård och vårt arbete omfattar hälsokontroller, enklare sjukvårdsinsatser och hälsoförebyggande arbete i grupper och enskilt.

Vaccination sker enligt nationella programmet som du kan läsa mer om hos folkhälsomyndigheten och sjukvårdsrådgivningen 1177. Länkar finns under relaterad information.

Skolhälsovården bemannas med skolsköterskor och skolläkare. Vi arbetar under tystnadsplikt och har socialstyrelsen som tillsynsmyndighet.

Skolsköterskorna ingår i skolornas elevhälsoteam tillsammans med rektor, kurator, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare. Vår skolläkare når du via din skolsköterska.

Bräcke kommuns elevhälsa dokumenterar digitalt i ProReNata. Personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen, GDPR. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende, hänvisas till www.bracke.se/personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Socialpedagog

Socialpedagogen ingår i kommunens elevhälsoteam och finns tillgänglig för grundskolan förskoleklass - åk.9 . Målgruppen är elever, pedagoger och föräldrar. Inriktningen är till största del förebyggande och främjande arbete.

Socialpedagogen finns för:

 • stöd i sociala frågor
 • trygghetsarbete
 • värdegrund och likabehandling
 • motverka mobbing, härskarteknik och utanförskap
 • konflikt och krishantering
 • grupp och individstödjande arbete
 • Art- och Disa-programmet
 • gruppledare i Bubblan och Fjärilen

Bräcke kommuns elevhälsa dokumenterar digitalt i ProReNata. Personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen, GDPR. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende, hänvisas till www.bracke.se/personuppgifter. Länk till annan webbplats.

BABS-team

BABS-team för tidiga samordnade insatser

Via BABS-teamet kan barn och familjer tidigt få stöd genom samordning av kommunens resurser. I teamet medverkar skolläkare, skolsköterska, specialpedagog, skolpsykolog, skolkurator och socionom IFO.

BABS-teamet träffas regelbundet och tar emot remisser från elevhälsoteamen vid kommunens skolor. Föräldrarna godkänner att remiss lämnas till BABS-teamet.

Målsättningen med teamet är bland annat att utifrån teamets breda kompetens inom olika verksamhetsområden få en helhetssyn på barn och unga.

Skolplanen i kommunen säger att : "Varje individ är unik och har rätt att bli respekterad och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Barn/ungdomar kan under kortare eller längre perioder av olika skäl vara i behov av särskilt stöd för sin utveckling. Dessa barn/studerande skall så tidigt som möjligt och med högsta möjliga kvalité ges det stöd och den omsorg deras speciella behov kräver".

Andra viktiga delar i BABS-teamets arbete är att handleda skolans personal, arbeta förebyggande med elevhälsa samt vid behov samverka med Region Jämtland Härjedalen, till exempel Barn och ungdomsmottagning, Barnhabilitering eller Barn-och ungdomspsykiatri.

Vi ingår i BABS-teamet:

Samordnare för BABS-teamet:

 • biträdande elevhälsochef
 • skolläkare
 • specialpedagog
 • skolpsykolog
 • skollogoped
 • skolkurator
 • socialsekreterare, Individ och familjeomsorgen, Bräcke kommun

Bräcke kommuns elevhälsa dokumenterar digitalt i ProReNata. Personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen, GDPR. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende, hänvisas till www.bracke.se/personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Skolkurator

Skolkurator för eleverna i förskoleklass till årskurs nio och ingår i varje skolområdes elevhälsoteam.

Skolkurator finns för:

 • stödsamtal
 • gruppverksamhet
 • värdegrundsarbete
 • förebyggande arbete
 • föräldrakontakt
 • lägerverksamhet
 • konsultation/rådgivning

Skolkurator samarbetar också med skolornas trygghetsteam.

Bräcke kommuns elevhälsa dokumenterar digitalt i ProReNata. Personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen, GDPR. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende, hänvisas till www.bracke.se/personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Studie- och yrkesvägledare (SYV)

Studie- och yrkesvägledaren (SYV), arbetar främst med att vägleda och ge information till elever inför deras studie- och yrkesval.

En stor del av studie- och yrkesvägledarens arbete består av att ge information och stöd genom de valsituationer som du som elev ställs inför, till exempel gymnasievalet, samt att informera om fortsatta utbildningar och arbete.

Vägledning kan ge eleven:

 • Medvetenhet om sig själv.
 • Medvetenhet om alternativ.
 • Förmåga att fatta beslut.
 • Styrka att genomföra ett beslut.
 • Insikt för ett genomtänkt val.
 • Förståelse för möjligheter och begränsningar.

Utöver detta så informerar vi kontinuerligt om gymnasieskolan i sin helhet och vilka krav som ställs på dig som elev för att studera på gymnasiet.

Studievägledaren är ett stöd för arbetslaget i deras studie och yrkesvägledande arbete.

Sidan publicerad 2024-05-08 av Emelie Eriksson