Dela sidan på sociala medier

Avfall och återvinning

All verksamhet som rör renhållning hanteras av det kommunala bolaget Vatten och Miljöresurs. Information om avfall och återvinning finns därför på www.vattenmiljoresurs.se Länk till annan webbplats.

Vatten och Miljöresurs drivs i samverkan mellan Bergs, Härjedalens och Bräcke kommuner.

Om du har frågor om fakturor, sophämtning eller matavfallsinsamling ringer du 010-251 53 15 eller mejlar kundservice@vattenmiljoresurs.se

Hemkompostering av matavfall

Vatten och miljöresurs erbjuder matavfallsinsamling men om du hellre vill kompostera matavfall hemma, eller komplettera med hemkompostering, ska du anmäla det till bygg- och miljöförvaltningen i Bräcke kommun. Det gör du genom att skicka in blanketten "Anmälan/ansökan om kompostering av organiskt hushållsavfall" som finns under rubriken Miljö och hälsoskydd på sidan E-tjänster och blanketter.

Kompostera trädgårdsavfall

Det har kommit nya bestämmelser kring avfall som innebär att trädgårdsavfall ska komposteras på tomten, lämnas till en återvinningscentral, eller samlas in av kommunen. I praktiken innebär detta att det inte längre är tillåtet att elda grenar, löv och annat trädgårdsavfall.

Det är kommunerna som kontrollerar förbudet och det är också kommunerna som avgör om det finns anledning att göra undantag från förbudet. Undantag kan göras till exempel om det är långt till närmsta återvinningscentral.

Kommunerna Bräcke och Ånge är stora glesbygdskommuner där det för många människor är långt till närmsta återvinningscentral. Bygg- och miljönämnden gör därför bedömningen att privatpersoner får fortsätta elda grenar, löv och annat trädgårdsavfall om det inte kan utnyttjas för kompostering och ske så att olägenheter för människors hälsa eller miljö inte uppstår.

Genom att sortera ut bioavfall från övrigt avfall och behandla det genom exempelvis kompostering kan viktiga näringsämnen återföras till jorden och biogas kan tas till vara och användas som drivmedel.

Gällande kommunala föreskrifter

Redan nu gäller att torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra föreskrifter eller beslut.

Enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter är eldning av komposterbart trädgårdsavfall förbjuden inom tätbebyggt område under perioden 1 maj till 30 september. Torra grenar och kvistar får eldas såvida det inte uppstår olägenhet för människors hälsa och miljön. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

Majbrasa/Valborgsmässoeld

Den nya lagstiftningen innebär också att du inte heller får elda en majbrasa inom detaljplanelagt område.

Om du vill anordna en offentlig valborgsmässoeld måste dels polisen ge tillstånd om du ska vara på en offentlig plats inom detaljplanelagt område, men i och med de nya bestämmelserna behöver du även ansöka om dispens. Kommunen har möjlighet att ge dispens från förbudet, om eldningen sker i samband med offentliga tillställningar och görs utan risk för olägenhet för hälsa eller miljön.

Eftersom det är kort om tid fram till valborgsmässoafton behöver du inte söka dispens förrän år 2025.

Vid frågor om hantering av trädgårdsavfall kan du kontakta kommunens bygg- och miljönämnd.

Mer information

Du kan läsa mer om de nya bestämmelserna på Naturvårdsverkets hemsida.Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Du kan läsa mer om tillstånd som behövs för användande av offentlig plats på Polisens hemsida.Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad 2024-04-22 av Linnea Ingelsson