Dela sidan på sociala medier

Kälarne skolområde

Goda relationer och allas lika värde

Det är något vi på Kälarne skola värdesätter. Genom goda relationer och en tro på allas lika värde jobbar vi mot de högt uppsatta målen i enlighet med läroplanen. Vi har hela östra delen av vår kommun som upptagningsområde. Skolan ligger mitt i samhället och är en F-9 skola med ca 100 elever. De som kommer från byar i skolans omnejd åker skolskjuts till och från skolan.

“Framtiden kommer inte till oss, vi skapar den”

Vi förbereder eleverna för att möta det moderna samhället. Vi använder oss bland annat av tidsenlig teknik för att bidra till ett lustfyllt lärande. Våra elever i åk 6–9 har egna datorer som arbetsredskap och för de yngre eleverna finns datorer och lärplattor att tillgå. Det pedagogiska hjälpmedlet Haldor Education är en modern utbildningsplattform där lärare, elever, skolledning och vårdnadshavare samarbetar för att synliggöra mål och arbetsuppgifter. Som vårdnadshavare kan du via Haldor kommunicera med skolan och följa ditt barns utveckling löpande under läsåret. Du kan även rapportera frånvaro, läsa feedback på uppgifter, se schema och ta del av planeringar. Detta är ett hjälpmedel i vår strävan mot att alla elever skall nå målen.

Längdhoppsbild

Utemiljö och rastvärdskap

Skolan har rika tillfällen till rörelse på rasterna. Vår fantastiska skolgård ger utrymme för en aktiv återhämtning. Lek, rörelse, fantasi och skapande är viktigt för lärandet och ges stort utrymme i arbetsdagens utformning. Vi ser till att aktiviteter inom friluftsliv och hälsa är regelbundna inslag i den dagliga skolverksamheten, och att dessa ständigt utvecklas. Alla raster bemannas av pedagogisk personal som rastvärdar för att säkerställa delaktighet och trygghet för alla. Vi har gungor, lekställningar, skogspartier och en stor nybyggd multiarena. På vintern har vi även skridskobana, skidspår och närhet till slalombacke. För högstadieelever har vi förutom vårt populära café där man kan spela sällskapsspel eller biljard även andra rastaktiviteter som spökboll, bordpingis och beachvolleyboll.

Elevers delaktighet och demokrati

Det här är något vi lägger stor vikt vid. Förutom det löpande arbetet har vi ett aktivt elevråd med representanter från F-9 där eleverna ges möjlighet att driva frågor som påverkar deras vardag. Eleverna tränar också på entreprenörskap genom olika åldersanpassade aktiviteter. De yngre barnen har ett Lekotek där de ansvarar för utlåning av leksaker på raster tillsammans med pedagogerna. Man anordnar discon, försäljning och många andra aktiviteter. På högstadiet driver eleverna bland annat Café Slussen, där man ansvarar för den dagliga försäljningen. En årlig tradition för åk 9 är Luciarevyn, där man tillsammans med skolans dramapedagog anordnar och medverkar i en förställning som visas för hela bygden. Genom dessa aktiviteter utvecklar eleverna sin kunskap och sina förmågor genom eget ansvar, samarbete och laganda. All försäljning går direkt till respektive klasskassa.

Aktivitet på idrottsplanen

Bibliotek och simhall

Förutom multiarenan har vi en egen sporthall och simhall. Simhallen är öppen från oktober till slutet av april.

Skolan inrymmer också ortens bibliotek i Kälarne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fritidshem

Fritidshemmet erbjuder pedagogisk verksamhet efter skoldagens slut och under lov, då föräldrarna arbetar eller studerar. Vi jobbar för att stimulera elevens utveckling och lärande. Verksamheten är till för barn upp till 12 års ålder.

Mål & Visioner

Kälarne skolas mål

Är att alla elever utvecklas så långt det är möjligt och lyckas nå godkända betyg som ger behörighet till vidare studier i gymnasieskolan.

Kälarnes skolas vision

I vår skola skall samvaron präglas av mänsklig värme och demokratins värderingar. Det är en arbetsplats dit vi gärna går och där vi bemöter varandra med förståelse och respekt. Alla barn och vuxna har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i skolan oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.      

Vi ska arbeta så att eleverna ska känna sig trygga och säkra i skolmiljön. Samtidigt arbeta för att öka elevernas självkänsla så att de får en medvetenhet och tro på sin förmåga. Vi lagarbetar i arbetslag och i arbetet med eleverna, anpassar vi arbetsformer så att eleverna ska känna glädje och lust att lära och hjälps åt för att alla ska nå kunskapskraven i alla ämnen. Kälarne skola är en plats där vi, både unga och vuxna, utvecklas efter våra egna förutsättningar och vi arbetar efter mottot.

Framtiden kommer inte till oss. Vi skapar den!

Elevhälsa

Elevhälsoteam

På skolan finns elevhälsoteam som i samråd med vårdnadshavare, kan ge pedagogiskt stöd och upprätta åtgärder för elever. De som ingår i Elevhälsoteamet är:

 • rektor
 • specialpedagog
 • kurator
 • skolsköterska

Skolans arbete mot diskriminering och kränkande handlingar

Skolans plan utvärderas av elever, personal och vårdnadshavare varje termin för att hållas aktuell.

Försäkring

Elever i Bräcke kommuns skolor är olycksfallsförsäkrade. Pdf, 228.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Skolexpedition

Skolexpeditionen för Kälarne skolområde är belägen i Kälarne skola. Skolexpeditionen är gemensam för skolan och fritidshemmet.

Här kan du bl.a. få hjälp med frågor rörande:

 • Blanketter
 • Upptagningsområde
 • Skolskjutsar
 • Läsårstider
 • Inflytt
 • Utflytt
 • Byte av skola, fritidshem
Sidan publicerad 2024-06-25 av Ulla Lemon