Rapport från kommunstyrelsen

På senaste kommunstyrelsemötet, 22 november, tog politikerna beslut om bland annat höjning av VA-avgifter och att anta nya avfallsföreskrifter samt ny avfallstaxa. De flesta av ärenden ska vidare för slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige 13 december.

Självkostnadsprincip

Sedan årsskiftet sköter det kommunala bolaget Vatten och miljöresurs Bräcke kommuns vatten, avlopp och renhållningsverksamheter. Vatten och miljöresurs ska lämna förslag på en avgiftsnivå som gör att självkostnadsprincipen upprätthålls. Självkostnadsprincipen innebär att de som nyttjar VA- och renhållningstjänster, både kommuninvånare och de som har fritidshus i kommunen, ska betala hela kostnaden - inga kostnader ska belasta skattekollektivet.

Inflationen påverkar

Den höjda inflationens påverkan på bland annat entreprenadkostnader innebär att taxan behöver höjas från och med 2024 för att upprätthålla självkostnadsprincipen. Ingen höjning skedde inför 2023, när Bräcke som tredje kommun anslöt till bolaget, därmed är det delvis en retroaktiv höjning.

Förslaget, som kommunfullmäktige ska besluta om 13 december, är att VA-taxan höjs med 23 procent och att anta en ny avfallstaxa som också innebär en genomsnittlig höjning med med 19 procent från och med 2024. Det innebär till exempel att grundavgiften för renhållning för ett hushåll höjs från 741 kr per år till 1250 kr per år. Abonnemangsavgiften för ett vanligt grönt kärl (190 l) kommer att kosta 580 kr per år, jämfört med dagens 416 kr per år. Tömningsavgifterna förblir ungefär densamma och det kommer fortsätta vara 0 kr i tömningsavgift för det bruna matavfallskärlet. Det införs även en felsorteringsavgift. Mer information om de nya avgifterna finns på Vatten och miljöresurs hemsida:

Årsavgift för hemkompost tas bort

Under kommunstyrelsemötet 22 nov kom förslaget upp att slopa årsavgiften för hemkompost, vilket även blev beslutat. Det kommer med andra ord bara återstå en engångsavgift för att anmäla hemkompost.

Försäljning av fastighet, renovering av förskola m.m.

Några andra ärenden som behandlades på senaste kommunstyrelsemötet var försäljning av ”E14-huset” i Bräcke, som nu har en köpare. Politikerna beslutade även om att tillsätta pengar till förskolan Trollskogen för att de ska kunna förbättra arbetsmiljön och ta emot fler barn. Vidare sa politikerna ja till en motion som handlar om att föreslå för Kriminalvården att bygga fängelse i Bräcke kommun. Ja sa man även till förslaget att politikerarvoden från och med år 2027 ska beräknas utifrån en procentsats av en riksdagsledamots arvode.

Vill du ta del av samtliga 45 ärenden som kommunstyrelsen behandlade hittar du protokollet och dess tillhörande handlingar på vår mötesportal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad 2023-11-28 av Stina Hylén