Dela sidan på sociala medier

Kommunens organisation

Bilden visar en skiss över den politiska organisationen i Bräcke kommun. Övers kommunfullmäktige, under dem revision och beredning för kommunfullmäktiges arbetsformer, under dem valberedning, under dem gemensam överförmyndarnämnd, gemensam bygg- och miljönämnd, kommunstyrelsen, valnämnd, nederst ekonomiutskott, vård- och omsorgsutskott, socialt utskott, barn- och ungdomsutskott, näringslivsutskott, samhällsbyggnadsutskott.

Den politiska organisationen i Bräcke kommun med kommunfullmäktige, nämnder och utskott. Klicka på bilden för att visa den i större format.

Kommunfullmäktige styr kommunen

Bräcke kommun består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, utskott och avdelningar.

Kommunens högst beslutande organ är kommunfullmäktige, som bland annat beslutar om kommunens budget och mål. Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare utses vart fjärde år av kommunens medborgare.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltnings­organ. Styrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekono­miska ställ­ning samt leder och samordnar planeringen och uppfölj­ningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen bereder de ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om samt ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen består av politiker, vilka utses av kommunfullmäktige.

Utöver kommunstyrelsen har kommunen tre nämnder, bygg- och miljönämnden, valnämnden samt  överförmyndarnämnden i Bräcke och Berg.

Under kommunstyrelsen finns fyra arbetsutskott: ekonomiutskottet, vård- och socialutskott, skolutskottet och samhälls- och näringslivsutskottet.

Bilden visar en skiss över förvaltningsorganisationen i Bräcke kommun. Överst Kommundirektör, sedan staben, under dem vård- och omsorgsavdelningen, teknik- och infrastrukturavdelningen, sociala avdelningen, skol- och barnomsorgsavdelningen, bygg- och miljöförvaltningen.

Förvaltningsorganisationen i Bräcke kommun. Klicka på bilden för att visa den i större format.

Avdelningar

Det praktiska arbetet för att nå de mål som kommunfullmäktige beslutat om utförs av kommunens fem avdelningar:

För att komma i kontakt med ansvarig chef för respektive avdelning, klicka på avdelningens namn ovan.  

I Bräcke kommun lyder alla avdelningar politiskt under kommunstyrelsen, utom bygg- och miljöförvaltningen som har en egen nämnd. (Det är därför den heter förvaltning istället för avdelning).

Kommunens högste tjänsteman är kommundirektör Bengt Flykt. Han har sitt kontor i förvaltningshuset och ansvarar för samtliga avdelningschefer och biträder kommunstyrelsen med planering, ledning och samordning av den kommunala verksamheten.

I förvaltningshuset finns även ledningen för de flesta kommunala verksamheterna och ungefär 40 övriga tjänstemän. Merparten av kommunens anställda har dock en annan arbetsplats än förvaltningshuset. Dessa medarbetare finns inom omsorgen, på skolor och förskolor, på biblioteken och återvinningscentralerna m.m. Totalt finns ca 700 anställda.

Kommunala bolag

Bräcke kommun ingår i två kommunala bolag:

Information om bolagen, samt styrdokument och årsredovisningar hittar du på sidan Kommunala bolag

Sidan publicerad 2023-02-06 av Malin Johansson