Dela sidan på sociala medier

Kommunens organisation

Bilden visar en skiss över den politiska organisationen i Bräcke kommun. Övers kommunfullmäktige, under dem revision och beredning för kommunfullmäktiges arbetsformer, under dem valberedning, under dem gemensam överförmyndarnämnd, gemensam bygg- och miljönämnd, kommunstyrelsen, valnämnd, nederst ekonomiutskott, vård- och omsorgsutskott, socialt utskott, barn- och ungdomsutskott, näringslivsutskott, samhällsbyggnadsutskott.

Den politiska organisationen i Bräcke kommun med kommunfullmäktige, nämnder och utskott. Klicka på bilden för att visa den i större format.

Kommunfullmäktige styr kommunen

Bräcke kommun består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, utskott och avdelningar.

Kommunens högst beslutande organ är kommunfullmäktige, som bland annat beslutar om kommunens budget och mål. Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare utses vart fjärde år av kommunens medborgare.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltnings­organ. Styrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekono­miska ställ­ning samt leder och samordnar planeringen och uppfölj­ningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen bereder de ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om samt ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen består av politiker, vilka utses av kommunfullmäktige.

Utöver kommunstyrelsen har kommunen tre nämnder, bygg- och miljönämnden, valnämnden samt  överförmyndarnämnden i Bräcke och Berg.

Under kommunstyrelsen finns fyra arbetsutskott: ekonomiutskottet, vård- och socialutskott, skolutskottet och samhälls- och näringslivsutskottet.

Bilden visar en skiss över förvaltningsorganisationen i Bräcke kommun. Överst Kommundirektör, sedan staben, under dem vård- och omsorgsavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen, sociala avdelningen, skol- och barnomsorgsavdelningen, bygg- och miljöförvaltningen.

Förvaltningsorganisationen i Bräcke kommun. Klicka på bilden för att visa den i större format.

Avdelningar

Det praktiska arbetet för att nå de mål som kommunfullmäktige beslutat om utförs av kommunens fem avdelningar:

För att komma i kontakt med ansvarig chef för respektive avdelning, klicka på avdelningens namn ovan.  

I Bräcke kommun lyder alla avdelningar politiskt under kommunstyrelsen, utom bygg- och miljöförvaltningen som har en egen nämnd. (Det är därför den heter förvaltning istället för avdelning).

Kommunens högste tjänsteman är kommundirektör Bengt Flykt. Han har sitt kontor i förvaltningshuset och ansvarar för samtliga avdelningschefer och biträder kommunstyrelsen med planering, ledning och samordning av den kommunala verksamheten.

I förvaltningshuset finns även ledningen för de flesta kommunala verksamheterna och ungefär 40 övriga tjänstemän. Merparten av kommunens anställda har dock en annan arbetsplats än förvaltningshuset. Dessa medarbetare finns inom omsorgen, på skolor och förskolor, på biblioteken och återvinningscentralerna m.m. Totalt finns ca 700 anställda.

Kommunala bolag

Bräcke kommun ingår i två kommunala bolag:

Information om bolagen, samt styrdokument och årsredovisningar hittar du på sidan Kommunala bolag

Så fungerar en kommun

Kommunen har ansvar för viktiga samhällsfunktioner. En del uppgifter måste alla kommuner göra, andra är frivilliga.

Medborgarna väljer kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet. Det är kommunens medborgare som röstar in förtroendevalda i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige fattar de övergripande besluten och sätter de övergripande målen. På sidan Kommunfullmäktige -Ledamöter och ersättare ser du vilka som sitter i kommunfullmäktige. På sidan Kommunfullämäktige - Protokoll kan du se vilka beslut kommunfullmäktige har tagit.

Kommunstyrelsen leder och samordnar

Kommunfullmäktige utser också kommunstyrelsens ledamöter. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamheter och bereder även ärenden som kommunfullmäktige ska behandla. De som sitter i kommunstyrelsen och dess utskott är för det mesta deltidspolitiker, som sköter sitt uppdrag på fritiden. På sidan Kommunstyrelsen - Ledamöter och ersättare ser du vilka som sitter i kommunstyrelsen och på sidan Kommunstyrelsen - Protokoll ser du vilka beslut kommunstyrelsen tagit.

Kommunplanen, som innehåller budgeten, hittar du på sidan Ekonomi.

Anställda i förvaltningsorganisationen förverkligar målen

Det är de närmare 700 anställda i förvaltningsorganisationen som rent konkret ser till att det som politikerna har beslutat om förverkligas.

Bräcke kommun har fem avdelningar: Staben, vård- och socialavdelningen, teknik- och infrastrukturavdelningen, skol- och barnomsorgsavdelningen, bygg- och miljöförvaltningen. Alla kommunens avdelningar lyder under kommunstyrelsen förutom bygg- och miljöförvaltningen som har en egen nämnd som vi delar med Ånge kommun (därför heter den förvaltning istället för avdelning). Delar av stabens arbete styrs också av överförmyndarnämnden som vi delar med Bergs kommun. Bräcke kommun handlägger även överförmyndarärenden åt Ragunda kommun och åt Härjedalens kommun från och med 2022.

Bräcke kommuns vision

"En nytänkande och hållbar kommun att leva, verka och utvecklas i!”

Sidan publicerad 2024-07-09 av Marit Råbock