Dela sidan på sociala medier

Avgifter inom omsorgen

Avgifter och taxor tas ut i enlighet med socialtjänstlagen för den vård och omsorg som kommunen tillhandahåller inom äldreomsorgen och för yngre personer med funktionsnedsättning.

Avgiftsbestämmelserna utgår från Riksdagens beslut om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen (prop 2000/01:149) med krav att avgifterna ska vara skäliga och inte överstiga kommunens självkostnader.

Så beräknas din avgift

Kostnaden för din omsorg beror på vilken inkomst du har och omfattningen av dina beviljade biståndsbedömda insatser, enligt socialtjänstlagen och/eller hälso-och sjukvårdslagen. Vi gör en beräkning för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler så att du inte betalar för hög avgift.

Maxtaxa

Maxtaxa är ett högkostnadsskydd som innebär att det finns ett tak för de hemtjänstavgifter du får i ordinärt boende samt omvårdnadsavgiften på särskilt boende. Maxtaxans belopp baseras på prisbasbeloppet som bestäms av regering och riksdag och ändras årligen.

Avgifter inom maxtaxan

De avgifter som ingår i maxtaxan är omvårdnadsavgift, hemsjukvårdsavgift, trygghetslarm och leveransavgift för matlåda. Tillsammans får dessa avgifter inte överskrida gällande belopp för maxtaxan.

Minimibelopp

Minimibeloppet regleras i socialtjänstlagen med bestämd beräkningsregel utifrån gällande prisbasbelopp. Beloppet ska täcka kostnader för dina grundläggande basbehov. Det ska till exempel täcka:

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • fritid
 • hygien
 • förbrukningsvaror
 • dagstidning
 • telefon
 • möbler och husgeråd
 • hemförsäkring
 • hushållsel
 • resor ex. färdtjänst
 • tandvård
 • öppen hälso- och sjukvård
 • läkemedel

Har du kostnader som överstiger socialtjänstlagens riktlinjer kan du ansöka om ett individuellt tillägg. Dessa kostnader ska då vara varaktiga under den kommande 12 månaders perioden och överstiga 200 kronor per månad. Det kan vara kostnader för godman, arbetsresor, viss typ av kost och ska kunna styrkas.

Inkomst och boendekostnad

För att kunna beräkna din avgift behöver vi aktuella uppgifter om din inkomst och boendekostnad. Inkomster som utbetalas av Pensionsmyndigheten och/eller Försäkringskassan hämtas elektroniskt av avgiftshandläggare, såvida du gett ditt samtycke till detta. Har du inkomster utöver dessa är du skyldig att själv uppge dem.

Som inkomst räknas alla inkomster av tjänst, näringsverksamhet och inkomst av kapital. Som exempel:

 • Pension
 • Aktivitetsersättning
 • Sjukersättning
 • Sjukpension
 • Sjukpenning
 • Livränta
 • Lön
 • Bostadstillägg/Bostadsbidrag

Dubbla boendekostnader

Du som permanent flyttar till särskilt boende och inte hinner avveckla din tidigare bostad kan få ta med dubbla bostadskostnader i underlaget när din omvårdnadsavgift beräknas. Detta gäller under tre månader om du inte har realiserbara tillgångar som överstiger två prisbasbelopp. Ansökan görs på särskild blankett och aktuella kontobesked ska alltid bifogas.

Anmäl dina inkomstuppgifter

Du kan uppge dina inkomster och boendekostnader på blanketten Inkomstförfrågan som skickas hem till dig när du fått ett biståndsbeslut om insatser. På blanketten ger du ditt samtycke till avgiftsberäkning att elektroniskt hämta uppgifter från Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan samt att du uppger det som efterfrågas. Denna blankett skickas även ut årligen i januari för beräkning av nya avgifter.

Väljer du att inte ge samtycke och lämna uppgifter om din inkomst kan du ange detta på blanketten. Du kommer då att debiteras gällande maxtaxa utifrån beviljade insatser.

Sidan publicerad 2024-02-20 av Ann-Katrin Hansson