Dela sidan på sociala medier

Översiktsplan

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen är ett handlingsprogram som uttrycker kommunens vilja när det gäller användning av mark och vatten och bebyggelseutveckling för att nå det övergripande målet att skapa en god livsmiljö.

Översiktsplanen är en vägledning som ska anvisa lämpliga områden i stora drag för olika ändamål. Planen är också en redovisning av allmänna intressen där t.ex. värdefulla naturområden ingår. Större samhällsinvesteringar är också viktiga att ha med i planen. Överensstämmelse med översiktsplanen förenklar när kommunen sedan ska detaljplanera ett område.

Fördjupad översiktplan kan upprättas för en del av kommunen, tex en del av en tätort. Den fördjupade översiktsplanen syftar till att visa vilken utveckling kommunen vill se på det aktuella området.

Översiktsplanen utgör ett försök att överblicka utvecklingen under en längre tidsperiod men samtidigt ska den omprövas under varje mandatperiod, som är fyra år lång. Översiktsplanen är inte rättsligt bindande, men är tyngre än andra beslutsunderlag genom sin förankring i en planeringsprocess som garanterar samråd och insyn. Den förmedlar kommunens helhetssyn i stort men kan frångås.

Översiktsplanens uppgift

  • medverka till en ändamålsenlig struktur av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar
  • främja goda miljöförhållanden och en långsiktigt god hushållning med mark- och vattenområden, energi och råvaror
  • främja en från social, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt god livsmiljö
  • visa hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och iaktta gällande miljöriktsnormer.
Sidan publicerad 2021-03-04 av Stina Hylén