Medborgardialog om Gällö skola och vanliga frågor (2024-03-12)

Publicerad 2024-03-12

Den 27 februari samlades ungefär 90 personer i aulan i Gällö skola för den första av de planerade medborgardialogerna i kommunen. Kvällens fokus låg framför allt på att informera om och diskutera den nya skolan som ska byggas i Gällö.

Medborgardialogen arrangerades av Bräcke kommuns politiska demokratigrupp. Gruppen består av företrädare från alla partier som är representerade i kommunfullmäktige.

Bild på yngve hamberg (S)

Yngve Hamberg (S)

– Tiden är väldigt knapp för att hinna nyttja det stöd som kommunen har fått för att minska driftkostnaderna. Visserligen ligger fokus för skolbygget i Gällö på skolans behov, men vi upplever att vi från politikens sida har varit dåliga på att samråda med allmänheten om vad som är på gång och det vill vi råda bot på nu, säger Yngve Hamberg (S) som är en av politikerna i demokratigruppen och ordförande i kommunfullmäktige.

Planen är att under våren även hålla medborgardialoger i Bräcke och Kälarne.

Kvällen började med en presentation från de två projektledarna som ansvarar för skolbygget och de rivningar som Bräcke kommunen fått pengar från kommundelegationen att genomföra. Gällöborna fick också möjlighet att ställa frågor om den nya skolan. Något som många uttryckte oro för var hur det skulle bli med samlingslokal, skol- och folkbibliotek samt kulturskola om Folkets Hus-delen rivs. För att tydliggöra planen fick de som var där möjlighet att titta på idéskisser med förslag på hur skolan med tillhörande samlingssal skulle kunna se ut.

– Det finns farhågor om att förslaget till ny- och ombyggnationer ska innebära försämringar när det gäller allmänhetens nyttjande av lokalerna, men efter att ha sett ritningarna så verkar det som att de som deltog i mötet tyckte att det kan bli ganska bra ändå, säger Yngve.

Kvällen fortsatte med diskussioner om vad som skulle kunna göras av gamla Gellinergården, nya fartbegränsningar och andra idéer, kommentarer och frågor som de deltagande ville skicka med till de närvarande politikerna.

Vill du läsa mer om vad som pågår gällande rivningarna i kommunen och nya skolan i Gällö så hittar du alla nyheter samlade sidan nyheter om kommundelegationen.

Demokratigruppen

Demokratigruppen består av Yngve Hamberg (S), Barbro Norberg (S), Ingrid Kjelsson (C), Ewa-Lena Sundström (SD), Christer Olsson (JVB), Marina Mellgren (M) och Hans Isberg (V).

Vanliga frågor om nya skolan

Fråga: Hur ser tidsplanen ut för rivningar och byggnation av ny skola i Gällö?
Svar: I dagsläget finns ingen klar tidsplan, det är några till delar som behöver bli färdiga innan en tidsplan kan presenteras. Tidsplanen är starkt beroende av projekteringen som nu är i full gång. Tanken från början var att den nya skolan i Gällö skulle vara klar under 2027.

Fråga: Kommer alla delar av Gällö skola rivas och en helt ny skola byggas?
Svar: Som det ser ut nu ska gamla högstadiet inte rivas utan i stället renoveras. Gamla högstadiet är den byggnad som är enklast och billigast att renovera.

Fråga: Finns det färdiga ritningar idag?
Svar: Det finns i dagsläget inga färdiga ritningar på hur nya skolan kommer se ut och det är ett tag kvar tills färdiga ritningar kan presenteras. Under medborgardialogen i Gällö visades på idéskisser med förslag på ritningar.

Fråga: Varför väljer man att riva gamla Folkets Hus-delen i stället för att renovera?
Svar: Kravet från Kommundelegationen är att Bräcke kommun ska göra en besparing på 3,9 miljoner kronor i driftkostnader genom att bygga en ny skola. Med tanke på gamla Folkets Hus-delen konstruktion var det inte möjligt att göra den besparing som krävs utan att riva och bygga nytt.

Fråga: Hur har man värderat det sociala och kulturella värdet av samlingslokalen i underlaget inför av riva gamla Folkets Hus-delen?
Svar: Sen gamla Folket Hus-delen övergick i skolans ägo och förvaltning har lokalerna enbart nyttjats av bygden när aulan hyrt ut, vilket bara sker några få gånger om året. Byggnaden blir för dyr att renovera och besparingskraven kommer inte att nås utan rivning. Beslutet om rivning har tagits utifrån den ekonomiska besparing på 3,9 miljoner i driftkostnader som behöver göras.

Fråga: Vad kommer hända med de funktioner som finns i gamla folkets hus idag när det rivs?
Svar: De funktioner som finns i lokalerna idag kommer fortfarande finnas i den nya byggnaden.

Fråga: Kommer det finnas möjlighet att hyra samlingslokal och kök i den nya skolan?
Svar: Vi kan inte svara på det i dagsläget, det är skolan som kommer få ta ställning till ifall samlinglokalen kommer kunna hyras utl. I den nya byggnaden ska det vara ett skolkök, vilket inte får hyras ut då skolkök har speciella krav vad gäller hygien och smittspridning.

Fråga: Hur löser man undervisning, skol-/folkbibliotek och matproduktion under tiden skolan byggs?
Svar: Undervisning, skol- och folkbibliotek samt matproduktion kommer ske i andra lokaler under byggnationen, det finns i dagsläget ingen färdig plan för exakt vilka lokaler som kommer användas.

Fråga: Hur ska varutransporter hanteras vid nya skolan för att garantera skolbarnens säkerhet?
Svar: Varutransporterna kommer komma till en separat ingång från den där eleverna går in. Hela trafiksituationen, som till exempel hämta och lämna plats, kommer ses över för att garantera en säker miljö för skolbarnen.

Fråga: Kommer det byggas ett skyddsrum i den nya skolan?
Svar: Nej, det kommer inte bli någon anpassning för skyddsrum i den nya skolan.

Fråga: Hur säkerställs ett bra brandskydd i nya skolan?
Svar: Den nya skolans brandskydd kommer utformas av en brandskyddskonsult. Det är ett krav för att få bygglov och ta byggnaden i bruk.

Fråga: Hur säkerställer man livslängden för det som ska byggas nytt i Gällö så de håller över tid?
Svar: Alla hus har en teknisk livslängd på ca 30–40 år, storkök har en kortare livslängd. Efter livslängden krävs omfattande renovering. För att garantera en god livslängd behövs gott underhåll.

Fråga: Hur anpassar man för ett förändrat klimat?
Svar: Här kommer gamla beprövade metoder användas som till exempel träd för skyl och skugga, utemiljöer där man kan sitta ute och fika oavsett väder, försöka undvika stora fönster i söder, en tydlig vattenplan för området med dagvatten och med hänsyn till snöröjning. Det kommer inte bli något kylsystem inomhus.

Bild på ryggar av människor och texten medborgardialog i Gällö om nya skolan
Sidan publicerad 2024-03-12 av Linnea Ingelsson