Kommundelegationens miljoner tas upp på kommunfullmäktige (2022-12-08)

Publicerad 8 december 2022

14 december ska politikerna besluta om byggnation av ny skola i Gällö och rivning av ett antal fastigheter som inte används eller är för slitna för att rusta upp.

Bidraget från kommundelegationen

I slutet av september kom beskedet att Bräcke kommun beviljats 100 miljoner i statligt bidrag för att genomföra åtgärder som minskar kommunens driftskostnader. Statsbidraget avser delfinansiering för byggnationen av en ny F-9 skola inklusive fritidshem i Gällö, rivning av två hyresfastigheter, rivning av tomma verksamhetslokaler samt energieffektiviseringsåtgärder i simbassäng Gällö och fönsterbyten på förvaltningshuset. Pengarna är en delfinansiering och kommunen måste även låna pengar.

Kravet för att få bidraget är att åtgärderna ska vara genomförda senast den 31 december 2024. Delegationen har förtydligat att den nya skolan inte behöver vara helt klar innan den 31 december, men det ska vara tydligt att projektet är påbörjat och det ska finnas en utförlig prognos över den totala investeringsutgiften och en realistisk tidsplan.

Tre förslag ska beredas ytterligare innan beslut

På kommunstyrelsemötet 23 november blev 3 av de 13 åtgärdsförslagen skickade till utskotten för att ses över en till vända. De förslag som politikerna vill vänta med att ta beslut kring är rivningen av fastigheten Haren, Hantverksgatan 21 i Bräcke, rivningen av simhallen och lilla sporthallen i Bräcke samt rivningen av Olandohuset i Bräcke. För Olandohuet vill politikerna att det ska ses över om fastigheten kan säljas istället.

Tio förslag återstår

De åtgärdsförslag som ligger kvar och som kommunfullmäktige ska ta ställning till den 14 december är följande:

 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att projektera och bygga en ny F-9
  skola inklusive fritidshem i Gällö. Byggprojektplanen ska vara
  upphandlad och färdigställd senast 2024-08-31 för att säkerställa att en
  slutredovisning kan lämnas in till delegationen för en ekonomi i balans
  2024-10-31.
 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att riva de fastigheter på Gällö skola
  som ersätts av nybyggnationen.
 3. Kommunstyrelsen har rätt att uppta nya lån med högst 120 miljoner
  kronor för genomförande av nybyggnation och rivning av
  skolfastigheter.
 4. Kostnader för rivning av befintliga skolbyggnader, med bedömt 15
  miljoner kronor, belastar resultatet det år rivningar är genomförda.
 5. Nedskrivningar med maximalt 7,5 miljoner kronor (punkt 2) belastar
  resultatet det år rivningen är slutförd.
 6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast 2024-08-31 påbörja rivning
  av fastigheten Västanede 3:192, Kvarnvägen 7, i Kälarne.
 7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast 2024-08-31 påbörja rivning
  av gamla högstadiet i Bräcke.
 8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast 2024-08-31 påbörja rivning
  av Norrlandsgatan 21 i Bräcke.
 9. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast 2024-08-31 påbörja rivning
  av Röda skolan i Kälarne.
 10. Nedskrivningar med maximalt 7,3 miljoner kronor (punkt 6-12) belastar
  resultatet det år rivningen är slutförd
Sidan publicerad 2023-03-01 av Stina Hylén