Kommunstyrelsens sammanträde 24 maj (2023-05-19)

Publicerad 2023-05-19

På onsdagens kommunstyrelsemöte ska ledamöterna bland annat behandla Förfrågan om köp av fastighet Haren 3, Hantverksgatan 21, och Utredning av fritidshemmet Pilbågen, Pilgrimstad. Här nedan redogörs kort några av de ärenden som finns på dagordningen.

Se alla ärenden i kallelsen

Kommunstyrelsen sammanträder den 24 maj kl. 8.15 i Nämndrummet, Förvaltningshuset Bräcke. Sammanträdet är stängt för allmänheten. Samtliga ärenden hittar du i kallelsen på vår officiella anslagstavla. Om du är intresserad av mer underlag till förslagen kan du begära ut dem via e-post, skicka då ett meddelande till bracke@bracke.se och berätta vad du vill ha.

Förfrågan om köp av fastighet Haren 3, Hantverksgatan 21

En gruppering som kallar sig ”Framtidsgruppen i Bräcke” har hört av sig till kommunen och lämnat ett bud på 220 000 kr för fastigheten. Gruppens intentioner är att omvandla fastigheten/hyresrätterna till en bostadsrättsförening.

Bräcke kommun vill riva fastigheten för att minska antalet tomma lägenheter. Även om det blir bostadsrätter är det stor risk att det är lika många tomma lägenheter någonstans i Bräcke samhälle och tomma lägenheter kostar skattebetalarna stora summor varje år. Ur en ekonomisk synvinkel är budet från gruppen minst 2,4 miljoner för lågt och bedömningen är att kommunen inte har råd att sälja under bokfört värde. Kommunens budget går inte ihop, det finns inget överskott att ta av för att täcka förlusten vid en försäljning. Det riskerar att göra så att det blir större besparingskrav för kommunala verksamheter såsom skola, vård och omsorg. Om kommunen river är bedömningen att man med hänvisning till synnerliga i kommunallagen skäl inte behöver återställa förlusten på samma sätt. Kommunen kommer sannolikt även behöva betala tillbaka rivningspengarna som kommunen fått från delegationen för en kommunal ekonomi i balans, om fastigheten inte rivs.

Förslaget till kommunstyrelsen är därför att kommunstyrelsen ska avvisa budet från Bräcke-gruppen.

Förfrågan om köp av fastighet Kaninen 7, Norrlandsgatan 21

En intressent har hört av sig till kommunen och lämnat ett bud på 350 000 kr för Norrlandsgatan 21. Budet är ca 70 000 kr under bokfört värde. Rivnings kostnaden är bedömd till 1,8 miljoner kronor. En försäljning innebär att kommunen antingen behöver hitta en annan fastighet att riva eller så får kommunen lämna tillbaka rivningsbidraget till delegationen för en kommunal ekonomi i balans. En försäljning bedöms inte påverka vakansgraden på bostadsmarknaden men teoretiskt skulle det, om det blir annan verksamhet, något öka överkapaciteten på lokalsidan. Samtidigt ger det möjlighet att hitta ett annat rivningsobjekt.

Förslaget till kommunstyrelsen är att kommunfullmäktige ska upphäva rivningsbeslutet för Norrlandsgatan 21 samt att sälja fastigheten till intressenten för 350 000 kr.

Utredning av fritidshemmet Pilbågen, Pilgrimstad

Ekonomiutskottet beslutade i juni 2021 att se över hur fritidshemmet i Pilgrimstad (Pilbågen) kan integreras med förskolan Fjällgrimen, liknande den samordning som finns inom kooperativen mellan fritidshem och förskola.

Det är svårt att leva upp till läroplanen för fritidshemmet som upplägget är idag, då tiden som barnen spenderar på plats är kort. Bemanningssituationen är inte heller optimal då det är deltidstjänster och det är svårt att få till scheman för öppning och stängning. Vid frånvaro har det också varit svårt att få tag på vikarier.

Det alternativ som förordas är att förskolan erbjuder pedagogisk omsorg för barn i åldern 6–13 år med start från höstterminen 2023. Pedagogisk omsorg är ett alternativ till fritidshem och en skillnad från fritidshem är att det inte finns någon läroplan för pedagogisk omsorg.

Vårdnadshavare som föredrar fritidshemsverksamhet hänvisas till Gällö fritids, Mattisborgen.

Förslaget till kommunstyrelsen är att kommunfullmäktige ska avveckla Fritidshemmet från höstterminen 2023 och att kommunstyrelsen i stället ska införa pedagogisk omsorg på förskolan i Pilgrimstad från höstterminen 2023.

Medborgarförslag om fri frukt till skolbarn

Det har kommit in ett medborgarförslag om att skolan bör erbjuda fri frukt för skolbarn. Kostnaden för detta har utretts och det beräknas som mest till 279 000 och som minst till 81 000 kr.

Utifrån att skol- och barnomsorgsavdelningen bedöms ha högre nettokostnader för grundskolan än liknande kommuner och arbetar för att minska kostnaderna på sikt så är det, trots att förslaget i sig är mycket bra, inte rätt läge att höja ambitionen. Därför är förslaget till kommunstyrelsen att medborgarförslaget ska avslås.

Medborgarförslag: Sänkt hastighet på Revsundsvägen genom Gällö

Ett medborgarförslag har kommit in om att sänka hastigheten på Revsundsvägen genom Gällö till 40 km/h, alternativt 30 km/h. Tillåten hastighet på vägen är idag 50 km/h. Förslagsställaren beskriver att det är en väldigt tungt trafikerad väg, med mycket timmerbilar och grusbilar samt att skolan ligger på ena sidan av vägen och att det därför är många barn som korsar vägen. Förslagsställaren anser därför att hastigheten bör sänkas för att förhindra framtida olyckor.

Förslaget till kommunstyrelsen är att medborgarförslaget ska bifallas.

Blå pratbubbla mot vit bakgrund
Sidan publicerad 2023-09-12 av Stina Hylén