Kommunstyrelsen har möte 23 mars (2022-03-21)

Publicerad 21 mars 2022

På onsdag sammanträder kommunstyrelsen. Här kan du läsa om några av ärendena. Samtliga ärenden och längre beskrivningar av dem hittar du i kallelsen på vår officiella anslagstavla Länk till annan webbplats..

Dags att söka bidrag från kommundelegationen

Kommunstyrelsen ska besluta om vilka omstrukturerings- och effektiviseringsåtgärder som kommunen ska ansöka om, i syfte att sänka kommunens driftkostnader och få en ekonomi i balans.

De föreslagna åtgärderna är följande:

  • Utreda grundbemanningen inom grundskolan med förslag till åtgärder för att minska personalkostnader.
  • Göra en översyn av lokalerna på Gällö skolområde i syfte att sänka driftkostnader och samtidigt förbättra arbetsmiljön.
  • Minska antalet lägenheter för att få ner vakansgraden genom rivning av fastigheten Västanede 3:192, Kvarnvägen 7 i Kälarne och fastigheten Haren 3, Hantverksgatan 21 i Bräcke.
  • Riva tomma verksamhetslokaler som inte heller bedöms kunna användas i framtiden. Aktuella fastigheter i Bräcke: gamla högstadiet, simhallen och lilla sporthallen, Norrlandsgatan 21 och Olandohuset samt Röda skolan i Kälarne.
  • Genomföra en större översyn av Bräcke låg- och mellanstadiebyggnader, vilket innebär att göra en helhetsöversyn av skollokalerna för att se vilka åtgärder som krävs som kan generera driftbesparingar.
  • Genomföra fönsterbyten på Förvaltningshuset, i syfte att minska driftkostnader och att förbättra arbetsmiljön.
  • Digitalisera teknik- och infrastrukturavdelningens verksamheter; projektera och upphandla nytt system för övervakning och styrning av samtliga VA-verk. Upphandla konsult/projektledare för framtagande av underhållsplaner för kommunens fastigheter.
  • Renovera simbassängen i Gällö.
  • Genomföra en förstudie och projektering för ett nytt särskilt boende, antingen en tillbyggnad till Gellinergården i Gällö eller ett helt nytt särskilt boende i Bräcke om 8–10 år.
  • Partiell inlösen av den pensionsskuld som ligger i Ansvarsförbindelsen, vilket innebär att kommunen löser en del av den skuld som uppstod före 1998, för att minska kommunens kostnader för pensionsutbetalningar.

Du kan läsa mer om bakgrunden i den tidigare nyheten Snart dags för kommunen att söka pengar från "kommunakuten"

Illustration på människor som har möte, sitter vid ett bord, en håller i en dator
Sidan publicerad 2023-03-01 av Stina Hylén