Dela sidan på sociala medier

Anmälningspliktiga åtgärder

Alla åtgärder kräver inte bygglov men kan ändå kräva en anmälan, för att säkerställa att byggnadens tekniska egenskaper uppfyller samhällskraven.

När ska man göra en anmälan?

Anmälningspliktiga åtgärder är:

  • Rivning av byggnad eller del av byggnad
  • Ändring av byggnad som innebär att konstruktion av bärande delar berörs
  • Installation eller väsentlig förändring av hiss, eldstad, rökkanal eller ventilation
  • Nyinstallation eller väsentlig ändring av VA-installation
  • Väsentlig ändring av byggnad som påverkar brandskyddet
  • Underhåll av byggnad med särskilt bevarandevärde
  • Nybyggnad av mindre vindkraftverk
  • Attefallshus på högst 30 kvm
  • Mindre tillbyggnader på högst 15 kvm
  • Takkupor på en- och tvåbostadshus

Startbesked

Du måste alltid ha beslut om startbesked innan du får börja bygga eller riva.

Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggeboden på maximalt 15 kvm, även bygga ett så kallat Attefallshus på maximalt 30 kvm. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Byggnaden ska uppföras i bostadshusets omedelbara närhet, inom 20-30 meter. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Byggnadsarean kan delas upp på fler än ett hus men den totala arean får inte överstiga 30 kvm.

​Om byggnaden uppförs närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter så måste du ha grannens medgivande.

Det krävs alltid tillstånd enligt miljöbalken om byggnaden ska uppföras inom strandskyddat område, det vill säga inom 100 meter från strandlinjen.

Om byggnaden ska användas som bostadshus ska alla regler inom Boverkets byggregler följas precis som för en vanlig bostad.

Tillbyggnad

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får göra högst en tillbyggnad med en bruttoarea på maximalt 15 kvm. Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd. Innan du börjar måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Takkupor

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga högst två takkupor. Finns det redan en takkupa får du bygga en till. Om byggnadens bärande delar berörs måste du göra en anmälan och få ett startbesked innan du påbörjar arbetet.

Blanketter

En anmälan görs på blanketten/E-tjänsten som heter "Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd". Den finns under rubriken Bygga och bo på sidan E-tjänster och blanketter.

Sidan publicerad 2023-09-19 av Jonny Berg