Dela sidan på sociala medier

Kontrollansvariga

Om du ska bygga exempelvis ett fritidshus, bostadshus eller en större tillbyggnad ska du även anlita en kontrollansvarig(KA) för ditt byggprojekt. KA ska upprätta en kontrollplan där olika kontrollpunkter i ditt projekt ska kontrolleras och intygas att det är utfört på rätt sätt.

  • Byggherren har enligt plan- och bygglagen ansvaret för att de tekniska egenskapskraven på ett bygg- eller rivningsprojekt följs. Som en garanti för att byggherren följer detta ansvar, krävs i de flesta projekt att byggherren anlitar en kontrollansvarig.
  • Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför de arbeten som ska kontrolleras och vara certifierad.
  • En kontrollansvarig ska ha kunskap om gällande lagar och bestämmelser och hjälpa byggherren att upprätta en kontrollplan. För vissa åtgärder krävs ingen kontrollansvarig, se nedan för exempel.
  • Den kontrollansvariges uppgift är att se till att kontrollplan, gällande bestämmelser och villkor följs så att byggarbetet följer samhällets krav vad gäller stabilitet, säkerhet med mera. Han eller hon ska även närvara vid samråd och så småningom lämna in ett utlåtande inför slutbeskedet.

Vilka som är certifierade KA i din närhet hittar du under relaterade länkar i högerspalten. Detta är en länk till Boverket där du kan söka godkända KA inom olika län.

Vem har ansvaret?

Det är alltid byggherrens ansvar att se till att kraven i plan- och bygglagen följs och att kontroller görs i tillräcklig omfattning. Byggherrens ansvar gäller även om det finns en kontrollansvarig. Det är byggherrens ansvar att, innan bygget startar, lämna ett förslag på kontrollplan. Kontrollplanen ska fastställas av oss i startbeskedet. Till sin hjälp att övervaka bygglagstiftningen och kontrollplanens innehåll ska byggherren normalt utse en kontrollansvarig.

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är ett dokument som redovisar vad som ska kontrolleras på de ritningar och andra handlingar som tas fram innan byggstart samt de kontroller som behövs under bygg- eller rivningsarbetets gång. Syftet är att se till att bygglagstiftningens krav på tekniska egenskaper hos byggnadsverk och byggnadsmaterial följs. Det kan till exempel handla om krav på konstruktion, brandskydd och ventilation.

Blanketter

Anmälan kontrollansvarig görs på blanketten/E-tjänsten som heter "Anmälan kontrollansvarig". Den finns under rubriken Bygga och bo på sidan E-tjänster och blanketter.

Sidan publicerad 2023-09-19 av Jonny Berg