Dela sidan på sociala medier

Rivningslov

Rivningslov krävs för byggnader inom detaljplelagt område som kräver bygglov. Till ansökan om rivningslov skall bifogas karta. På kartan skall byggnaden som skall rivas vara markerad. Rivningslov söks på samma blankett som bygglov och finns under relaterad information nedan.

Till ansökan om rivningslov krävs en rivningsplan som visar hur rivningen ska gå till, vilket avfall som uppstår och hur avfallet tas om hand.

Rivningsanmälan

Byggnader som liger utanför detaljplanelagt område kräver ofta rivningsanmälan. Det gäller till exempel bostadshus, fritidshus och andra större byggnader som kräver bygglov.

Till anmälan fogas en rivningsplan som närmare redovisar hur rivningsmaterialet kommer att hanteras. Syftet med rivningsanmälan och rivningsplan är bland annat att främja återbruk av byggmaterial och ett tillförlitligt omhändertagande av farliga ämnen. Arbeten som kräver rivningsplan får inte påbörjas innan nämnden har godkänt planen.

Blankett för rivningsanmälan finns under relaterad information nedan.

Ingen rivningsanmälan

Kravet på rivningsanmälan gäller inte

  • komplementbyggnader till en- och tvåbostadshus eller
  • sådana ekonomibyggnader som ligger utanför detaljplanelagt område och som tillhör jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring.

För utrivning i samband med ändring eller underhåll av en byggnad krävs ingen rivningsanmälan.

Blanketter

Ansökan görs på blanketten/E-tjänsten som heter "Söka bygglov och andra åtgärder". Den finns under rubriken Bygga och bo på sidan E-tjänster och blanketter.

Sidan publicerad 2023-09-19 av Jonny Berg