Dela sidan på sociala medier

Boende för barn och ungdom

Barn och unga som trots olika stödinsatser inte kan bo kvar i föräldrahemmet kan få bo i familjehem eller bostad med särskild service enligt LSS. Syftet med insatsen är att ge möjlighet till en kompletterande varaktig uppväxtmiljö.

Oavsett om man väljer familjehem eller bostad med särskild service är det nödvändigt att insatsen ger goda förutsättningar för barnets eller den ungas känslomässiga och sociala utveckling. Barnet behöver få möjlighet att etablera en djup och stadigvarande kontakt med några få vuxna personer i en trygg och konstant omgivning.

Familjehem

Familjehem är ett enskilt hem som på uppdrag av socialtjänsten tar emot barn för stadigvarande vård och fostran och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt. Familjehem finns som insats i både socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) men utredningen som föranleder själva insatsen och insatsens syfte skiljer sig åt i de olika lagstiftningarna.

I förarbetena till LSS står att lika stora krav bör ställas på de familjehem där barn placeras som en insats enligt LSS, som på de som ställs av socialtjänsten i fråga om andra familjehem. Socialtjänsten utreder och beslutar om ett familjehem får ta emot barn. Innan någon ges i uppdrag att ge stöd till barn som omfattas av LSS ska kommunen som ger uppdraget också kontrollera utdrag ur belastningsregistret enligt lagen om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder.

Bostad med särskild service

Bostad med särskild service erbjuds fram till dess att skolan upphör. Insatsen är ofta aktuell när skolan finns på annan ort än familjens bostadsort. En bostad med särskild service ska vara så lik ett hem som möjligt. Därför bör endast barn eller unga bo tillsammans och bostaden bör ligga i ett vanligt bostadshus och inte i direkt anslutning till andra särskilda boenden. Det ska finnas en föreståndare för verksamheten, som ansvarar för det dagliga arbetet och säkerställer att verksamheten bedrivs med god kvalitet och ger god omvårdnad.

Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskilt stöd. Kan även innefatta elevhem vid skolgång.

Så här ansöker du om stöd

Du ansöker om boende för barn och ungdomar med funktionshinder hos kommunens LSS-handläggare.

Kontaktuppgifter för ansökan finner du i den blå rutan nedan

För dig som är barn eller ungdom och placerad med stöd av LSS

Sidan publicerad 2024-01-04 av Kajsa Tingsborg