Dela sidan på sociala medier

Öppenvården Barn och familj

Målet för socialtjänsten är att alla barn och ungdomar i vår kommun ska växa upp under trygga och goda förhållanden. Ett starkt barn- och ungdomsperspektiv ska finnas i alla våra insatser som ska göras så tidigt som möjligt.

Socialtjänsten har tillsammans med skolan format ett samarbete som bygger på att socialtjänsten och skolan tillsammans är delaktiga i det främjande och förebyggande arbetet bland barn/unga och deras familjer. Detta samarbete har vi samlat i socialtjänstens öppenvård. Vissa av insatserna går att få direkt från Öppenvården utan att beslut behövs från socialtjänsten.

Personalen inom öppenvården arbetar på Familjecentralen, i skolorna, i familjer och i samhället i övrigt. Arbetet sker i nära samarbete med föräldrar, skolhälsovård, specialpedagog samt mödravårdscentral (MVC) och barnavårdscentral (BVC).

Vid AKUT läge utanför kontorstid - ring 112 och begär socialjouren Bräcke kommun

flying girl in pink shoes and lilac pullover against sky background

Här finner du information om några av öppenvårdens verksamheter

Föräldrakraft

Föräldrakraft är en förebyggande och stödjande insats för familjer i behov av stöd, och detta arbete sker i hemkommunen. Målgruppen är familjer med barn 0-18 år. Denna intensivinsats pågår som längst i 6 månader.

Målsättningen med arbetet är att familjen ska förstärka sina egna resurser för att bättre hantera vardagen och kommande situationer i framtiden. Vid en eventuell tanke om placering så ska Föräldrakraft sättas in som insats främst och jobba för att få det beboeligt hemma och förhindra placering.

Vid t.ex. våld eller droger så kan en placering bli aktuell direkt och Föräldrakraft får då jobbet att arbeta hem ungdomen så snart som möjligt och korta ner placeringstiden.

Insatsen beviljas av handläggare på socialtjänsten.

Bubblan

BUBBLAN är en gruppverksamhet för barn med separerade föräldrar.
Många barn har föräldrar som skiljer sig eller separerar. Det innebär förändringar på olika sätt. Vuxna har ofta andra vuxna att prata med. Men vem pratar barnen med?

Vi anordnar grupper för barn mellan 7 och 12 år. Gemensamt för barnen är att deras föräldrar inte lever tillsammans. Syftet med verksamheten är att:

 • ge barnen möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter genom att träffa andra barn i samma situation
 • hjälpa barnen att uttrycka sina känslor och tankar
 • stödja barnen att klara av och hantera förändringar
 • få ha roligt

I grupperna pratar vi om många olika saker:

 • önskan om att mamma och pappa skulle kunna bo tillsammans
 • hur det är att bo på två ställen
 • hur man håller kontakt med mamma när man är hos pappa och tvärtom
 • hur det känns när föräldrarna är osams eller bråkar
 • olika känslor och hur man kan visa vad man känner
 • hur det kan vara om mamma och pappa träffar någon ny
 • för- och nackdelar med "storfamiljer" och "plastmammor", "plastpappor" och "låtsatssyskon"

Vi leker, ritar, pratar och fikar. Vi träffas 8 gånger, 2 timmar per vecka efter skoltid. Grupperna är kostnadsfria.

Egen ansökan av föräldrar sker via länk nedan blanketten ”Ansökan om öppenvårdsinsatser barn".

Fjärilen

Fjärilen är en gruppverksamhet för barn och tonåringar som växer upp i en familj där någon missbrukar eller har missbrukat alkohol eller andra droger.

Till Fjärilens barngrupp är barn i åldern 6-12 år välkomna och i tonårsgruppen är ungdomarna mellan 13 och 17 år.

Grupperna träffas en gång i veckan under 15 veckor. Vid varje tillfälle arbetar vi med olika teman, tex känslor, den egna personen, familjen, drogberoende osv. Vi pratar, leker och fikar.

I Fjärilen lär vi oss att:

 • alla känslor är OK
 • alkoholism och drogberoende är en sjukdom
 • det inte är Ditt fel eller beror på Dig att någon missbrukar
 • Du har rätt att visa vad Du känner
 • Du har rätt att säga nej och att fatta egna beslut
 • det finns andra som har det likadant och som känner som Du
 • Du är OK

Egen ansökan av föräldrar sker via länk nedan blanketten ”Ansökan om öppenvårdsinsatser barn".

Trappan

Barn som bevittnar våld i sin familj måste få en möjlighet att bearbeta sina traumatiska upplevelser.

För att göra detta krävs att man:

 • möter barnet så snart det är lämpligt efter vålds- eller misshandelssituationen
 • om möjligt etablerar kontakt med barnets mamma och/eller pappa
 • erbjduer barnet krissamtal, steg för steg

Målsättningen med "Trappan" är att

 • genom krissamtal stödja barnets egna läkningsresurser
 • varsamt stödja barnets konfrontation med verkligheten
 • tillsammans göra en rekonstruktion av händelsen
 • barnet fritt frå uttrycka sina känslor av smärta, sorg, skuld och vrede
 • ge barnet kunskap om kriser
 • ge barnet kunskap om normala reaktioner efter en traumatisk händelse
 • hjälpa barnet att få ett sammanhang i det som hänt
 • inge barnet hopp om förändring

Trappan vänder sig till barn/ungdomar i åldrarna 4 år och uppåt. Metoden bygger på strukturerade samtal och uppgifter anpassade efter barnets ålder.

Egen ansökan av föräldrar sker via länk nedan blanketten ”Ansökan om öppenvårdsinsatser barn". Insatsen beviljas av handläggare på socialtjänsten.

rePULSE

RePULSE är en träningsmetod för personer som har problem med att kontrollera sina impulser. Den är huvudsakligen framtagen för att lära personer att styra sina impulser så att de kan fungera på ett konstruktivt sätt i samhället. Arbetet sker individuellt.

Ett kognitivt förhållningssätt ligger till grund för arbetsmetoden och målet är att få tankar, känslor och beteende att samverka för att kunna gå från ett okontrollerat beteende till ett kontrollerat och klokt beteende.

Om du bestämmer Dig för att gå en RePULSE-kurs kommer vi att träffas 10 gånger, en gång i veckan och varje träff varar i cirka 60 minuter.

Egen ansökan av föräldrar sker via länk nedan blanketten ”Ansökan om öppenvårdsinsatser barn".

Medling vid brott

Medling innebär att ett möte äger rum mellan en ung person som har begått ett brott och den som drabbats av brottet. Mötet sker tillsammans med en av kommunen anställd opartisk medlare som ger parterna möjlighet att prata om det som hänt. Medlaren kan hjälpa parterna fram till ett avtal som syftar till att ställa till rätta för den som drabbats av brottet.

Medling kan användas vid vissa typer av brott, t ex stöld, skadegörelse och misshandel där gärningsmannen är under 20 år. Även icke straffmyndiga ungdomar under 15 år kan delta i medling.

Från om med 1 januari 2008 ansvarar kommunerna för att medling enligt Lagen (2002:445) om medling med anledning av brott kan erbjudas när brott begåtts av någon som är under 21 år.  Initiativet till medling tas genom polisens utredare eller via en socialskereterare.

ABC

ABC är ett föräldrastödsprogram som alla familjer med barn i åldrarna 3-12 år kan delta i. Programmet syftar till att påverka barns utveckling på ett positivt sätt. Goda relationer i familjen är som ett skydd för barn mot påfrestningar i livet. Utöver att stärka familjerelationer syftar programmets innehåll till att hjälpa föräldrar handskas bättre med vardagssituationer.

Under fyra gruppträffar ses föräldrar tillsammans med utbildade gruppledare och får möjlighet till diskussioner och övningar.

Egen ansökan av föräldrar sker via länk nedan blanketten ”Ansökan om öppenvårdsinsatser barn".

KOMET

Riktar sig till er föräldrar som har barn mellan 12–18 år och som ofta hamnar i
konflikt och bråk med era barn. Syftet är att erbjuda er föräldrar en metod som gör skillnad och där både föräldrar och barn märker att konflikter minskar och relationer stärks.

Under åtta gruppträffar ses föräldrar tillsammans med utbildade gruppledare och får möjlighet till diskussioner och övningar.

Egen ansökan av föräldrar sker via länk nedan blanketten ”Ansökan om öppenvårdsinsatser barn".

Råd och stöd, 10-samtal

Råd och stöd erbjuds till familjer som har barn i åldern 0 till 18 år eller enskilda i familjen. Stödet ges vid max 10 tillfällen av öppenvården och familjen bestämmer själva vad de lyfter i mötet som de behöver stöd eller råd kring. Stödet kan ges under max sex månader.

Målsättningen är att familjen ska finna och förstärka sina egna resurser för att bättre hantera vardagen samt att hitta redskap för att kunna handskas med kommande situationer i framtiden.

Önskas ytterligare stöd efter 10 träffar upprättas en ansökan om insats till socialtjänsten.

Egen ansökan sker via länk nedan blanketten ”Ansökan om öppenvårdsinsatser barn".

Samarbetssamtal familjerätt

Samarbetssamtal erbjuds till föräldrar som ska eller har separerat utifrån att det kan vara svårt att komma överens gällande vårdnad, boende och umgänge samt barnets försörjning.

Samarbetssamtalen är kostnadsfria och bedrivs under sekretess. Båda föräldrarna ska vilja delta för att samarbetssamtal ska påbörjas. Kontakt ska tas av öppenvården inom två veckor efter ansökan inkommit.

Ansökan sker via länk nedan blanketten ”Ansökan om öppenvårdsinsatser barn".

Sidan publicerad 2024-02-22 av Kajsa Tingsborg