Dela sidan på sociala medier

Stöd till familjer och föräldrar

Målet för socialtjänsten är att alla barn och ungdomar i vår kommun ska växa upp under trygga och goda förhållanden. Ett starkt barn- och ungdomsperspektiv ska finnas i alla våra insatser som ska göras så tidigt som möjligt.

figurer som håller varandras händer

För mer information om det stöd som socialtjänsten har att erbjuda vänligen ta kontakt med socialtjänsten för ett rådgivande samtal. Kontaktuppgifter finner ni nedan i den blåa kontaktrutan.

Barn som upplevt våld

Socialtjänsten erbjuder den som utsatts för våld, och dig som förälder, stöd till för att hjälpa barn som varit utsatt för våld eller bevittnat våld. Socialtjänsten erbjuder även stöd till personer som utövar våld.

Familjehem

Ett familjehem är en enskild familj som öppnar sitt hem mer stadigvarande för barn eller ungdomar. Uppdraget kan gälla kortare eller längre tid.

Kontaktfamilj

Att vara ensamstående förälder utan fungerande nätverk kan vara påfrest­ande. En kontaktfamilj kan avlasta genom att exempelvis ta hand om barn eller syskon en eller ett par helger i månaden.

Familjerådgivning

Familjerådgivningen erbjuder samtal för par, familjer och enskilda som befinner sig i samlevnadssvårigheter och/eller relationskriser.

Mer om hur ni kommer i kontakt med familjerådgivningen finns på kommunens hemsida.

Familjerätt

Mycket av Familjerättens arbete handlar om stöd till föräldrar som behöver komma överens i frågor om vårdnad, umgänge och boende för gemensamt barn, men det är inte allt.

Samarbetssamtal, faderskap, föräldraskap, adoption, vårdnad, boende och umgänge tillhör familjerättens arbets­områden.

Bräcke kommuns sida om familjerätt

Samverkan med skola, socialtjänst, polis fritid

BABS-teamet

Socialtjänst och skola har ett nära samarbeta för barn och familjer där det finns behov av extra stöd. Samverkan sker i den kommunala samverkansgruppen BABS-teamet. Målgruppen är barn som är i behov av stöd och deras familjer. Via BABS-teamet kan barn och familjer tidigt få stöd genom samordning av kommunens resurser. I teamet medverkar skolläkare, socionom IFO, skolpsykolog, skolsköterska och specialpedagog.

Teamet träffas regelbundet och tar emot remisser från elevvården. En remiss ska alltid godkännas av vårdnadshavare innan den lämnas till teamet. Målsättningen med BABS-teamet är bland annat att utifrån dess breda kompetens inom olika verksamhetsområden få en helhetssyn på barn och unga.

Barnhälsoteamet

Samverkan mellan socialtjänst, förskola, mödrahälsovård och barnavårdscentral. Målgruppen är familjer med barn mellan 0-5 år. Syftet är att i nära samarbete med föräldrarna främja gynsam utveckling hos barn. Målsättningen är att tidigt upptäcka och erbjuda insatser till barn i behov av stöd.

Samverkan Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid - SSPF

SSPF är en samverkansmodell där skolpersonal, socialtjänst, polis och fritidspersonal träffas och samarbetar för att bättre kunna upptäcka ungdomar som befinner sig i utsatthet. SSPF ger goda möjligheter att tidigt upptäcka riskområden för ungdomar.

Genom SSPF ska beslutsprocesserna kring unga i riskzon gå fortare, vilket är viktigt för att förhindra och förebygga ungdomskriminalitet och rekrytering till kriminella gäng. Samtycket med föräldrar är förutsättning för att kunna erbjuda barn och ungdomar extra stöd.

Utredning och hantering av personuppgifter

Den som ansöker om en socialtjänst, eller på något annat sätt har ett ärende hos socialtjänsten, får sina personuppgifter hanterade av Bräcke kommun. Personuppgifter är namn, adress, personuppgifter och annat som behövs för att vi ska kunna handlägga ditt ärende. Vi hanterar också uppgifter om ärendets typ, tjänstemännens journalanteckningar, beslut som är tagna samt eventuella utbetalningar. Uppgifterna skyddas av sekretesslagen och du kan när som helst begära ut de uppgifter vi har om dig. Läs mer om hur Bräcke kommun hanterar personuppgifter på bracke.se/personuppgifter.

Lägga till om GDPR

Barnets behov i centrum (BBIC)

Socialtjänsten arbetar efter utreGrunden i utredningen är de samtal som förs mellan socialsekreterare, barnet och föräldrarna. Dessa förs både gemensamt och enskilt. För att få en helhetsbild kan socialtjänsten behöva komma i kontakt med andra i familjens omgivning, t ex sjukvård och skola. Ofta tas dessa kontakter i samförstånd, men socialtjänsten kan även göra detta utan vårdnadshavarnas medgivande. Även andra personer i familjens närhet kan bidra till utredningen med viktiga uppgifter.

Om det inte finns speciella skäl ska utredningen vara slutförd inom 4 månader från den första kontakten. När så utredningen avslutas fattar socialtjänsten ett beslut om - och i så fall - vilken hjälp som familjen ska ges.

Socialtjänsten är skyldig att delge barnet och vårdnadshavarna utredningen. De har då möjlighet att lämna sina synpunkter och få dessa antecknade. Efter detta får vårdnadshavarna ett skriftligt beslut.


Barnets behov i centrum (BBIC)

Barnets behov i centrum (BBIC)

Öppenvård Barn och familj

Socialtjänsten har tillsammans med skolan format ett samarbete som bygger på att socialtjänsten och skolan tillsammans är delaktiga i det främjande och förebyggande arbetet bland barn/unga och deras familjer. Detta samarbete har vi samlat i socialtjänstens öppenvård. Vissa av insatserna går att få direkt från Öppenvården utan att beslut behövs från socialtjänsten.

Personalen inom öppenvården arbetar på Familjecentralen, i skolorna, i familjer och i samhället i övrigt. Arbetet sker i nära samarbete med föräldrar, skolhälsovård, specialpedagog samt mödravårdscentral (MVC) och barnavårdscentral (BVC).

Här kan du läsa mer om socialtjänstens Öppenvård för barn och familjer

Öppenvård Vuxen

Ibland kan du som förälder behöva stöd för egen del, exempelvis om du lever eller har levt i en relation där du utsatts för våld, eller utsatt någon annan för våld. Kanske du har ett riskbruk eller missbruk av alkohol, droger eller andra läkemedel? Eller psykisk ohälsa som gör att du har svårt att klara av vissa saker i vardagen. Hjälp finns att få.

Här kan du läsa mer om socialtjänstens Öppenvård för vuxna

Ansökan öppenvårdsinsatser

Hos Öppenvården finns vissa insatser som du som förälder och barn kan ansöka om utan att behöva ett biståndsbeslut från socialtjänsten.

Om det efter avslutade samtal finns mer behov av stöd har familjen möjlighet att ansöka om stöd hos socialtjänsten som utreder behovet och i så fall beslutar om fortsatt insats.

Familjebehandlarna har anmälningsplikt om det finns misstanke om att barn far illa.

Här kan du ansöka om vissa öppenvårdsinsatser

Sidan publicerad 2024-01-04 av Kajsa Tingsborg